Terminy i zasady 2013

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wyjazd na Asystenturę Comeniusa są:

  • studenci kierunków nauczycielskich, którzy w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów i nigdy wcześniej nie uczyli w szkole.
  • absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole.

UWAGA! Na Asystenturę Comeniusa można wyjechać tylko raz.
Wymagane dokumenty

Kandydaci powinni złożyć w terminie do 31 stycznia 2013 roku (w przypadku dokumentów w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego) następujące dokumenty:

1. Wniosek w formie papierowej (2 egzemplarze w języku polskim) oraz w formie elektronicznej.

Formularz wniosku na rok 2013 znajduje się w dziale do pobrania !

Na stronie internetowej http://eforms.llp.org.pl umieszczony został "Przewodnik dla wnioskodawcy".

2. Rekomendację rektora/dziekana/dyrektora szkoły, jeśli wnioskujący jest studentem kierunku nauczycielskiego lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów nauczycielskich jeśli wnioskujący jest absolwentem kierunku nauczycielskiego.

3. Poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2, jeśli wnioskujący nie jest studentem/absolwentem kierunku neofilologicznego

4. Dokumentowanie treści zawartych we wniosku poprzez załączanie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów (ukończone kursy, szkolenia, wolontariaty itp.) może być dodatkowym atutem.

Dokumenty w wersji papierowej należy przesyłać do Narodowej Agencji na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
Asystentura Comeniusa - Asystenci Comeniusa
Mokotowska 43
00-551 Warszawa
UWAGA!

Wstępne wyniki selekcji (tj. informacje o tym, które wnioski zostały zakwalifikowane do konsultacji międzyagencyjnych) opublikowane zostaną na stronie internetowej na początku kwietnia. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o decyzji także listownie.
Dodatkowe informacje

Za ocenę merytoryczną wniosku można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym w następujących obszarach:
- jakość mobilności (asystentury) - 60 pkt
- wpływ i znaczenie - 40 pkt

Wnioski, które w wyniku oceny jakości otrzymają mniej niż 60 punktów, nie uzyskają dofinansowania.