“PRACTICES FOSTERING CREATIVITY IN EARLY YEARS SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION”

“PRACTICES FOSTERING CREATIVITY IN EARLY YEARS SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION” | Program Comenius

Rodzaj szkolenia: 

ogólny kurs doskonalenia zawodowego

Okres realizacji: 

2013-06-29 - 2013-07-06

Imię i nazwisko: 

Anna Urbasik

Kraj odbywania mobilności: 

Grecja

Opis

„Paidagogos” w j. greckim oznacza człowieka, który prowadzi, uczy, wskazuje. Od tego słowa należy czerpać wszelki sens bycia owym prowadzącym, gdyż, jak powiedział Konficjusz, wychowawca to ktoś taki, „kto daje wędkę, a nie złowione ryby.”
Zawód nauczyciela jest szczególny. W pracy wychowawczej nauczyciel ma do czynienia z tym, co jest bezcenne i najdroższe w życiu – z człowiekiem. Od jego kunsztu pedagogicznego i mądrości zależy droga życiowa wychowanka, jego charakter, rozwój intelektualny.
W naszej epoce, którą charakteryzują takie zjawiska jak: eksplozja informacji, szybki postęp techniczny, wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży – zmienia się także rola nauczyciela. Dzisiaj, w dobie intensywnych zmian, aby odpowiedzieć na potrzeby wychowanków, nie można być nauczycielem obojętnym na zmiany w metodach i technikach pracy pedagogicznej.
W mojej karierze zawodowej istotną rolę odgrywa ciągłe powiększanie swej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji, co stanowiło i stanowi silną motywację do dalszej pracy w roli nauczyciela. Jak napisał A. Clarke „Jedyny sposób odkrycia granic możliwości to wykroczyć nieco poza nie i zapuścić się w sferę niemożliwego.”

Mój rozwój zawodowy jest nieustanny, gdyż taka jest specyfika zawodu. Trudno byłoby mi wpływać na wszechstronny rozwój wychowanków, gdybym sama nie była otwarta na zmiany, jeśli sama nie doskonaliłabym siebie i swoich umiejętności. Pozwolił mi na to m.in. udział w letnim kursie “PRACTICES FOSTERING CREATIVITY IN EARLY YEARS SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION” zorganizowanym przez The Ellinogermaniki Agogi oraz Uniwersytet kreteński, który odbył się pomiędzy
30 czerwca a 5 lipca 2013, na Krecie (Grecja). Udział w tymże kursie był możliwy dzięki wsparciu, które uzyskałam po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który napisałam w ramach programu Comenius: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Uczestnikami szkolenia było 18 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego z takich krajów, jak: Dania, Wielka Brytania, Rumunia czy Grecja. Językiem wykładowym był język angielski.
Przed wyjazdem organizatorzy szkolenia poprosili nas m.in. o zalogowanie się na przygotowanej na potrzeby kursu platformie i stworzenie własnego profilu; odwiedzenie strony internetowej szkolenia, która zawierała wszelkie przydatne informacje na temat organizacji kursu; przeczytanie wybranych zasobów literatury tematycznej, które zostały umieszczone w folderze na platformie; stworzenie planu lub scenariusza opisującego przebieg lekcji/zajęć edukacyjnych opartych na rozwijaniu umiejętności matematycznych lub kreatywności. Mieliśmy też przygotować 7 minutową prezentację (w formie elektronicznej)
z proponowanej ścieżki edukacyjnej, jak również refleksje dotyczące jej realizacji
i umieszczenie tejże prezentacji wraz z odpowiednim materiałem do folderu na platformie.
Aby w pełni przygotować się do szkolenia z własnej inicjatywy brałam udział
w obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w placówce w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych i kreatywności. Po przeczytaniu artykułów
w czasopismach oraz Internecie na temat rozwijania kreatywności u dzieci, sporządziłam listę działań, które można podjąć w dziedzinie edukacji matematycznej, aby móc w trakcie kursu podjąć dyskusję z jego uczestnikami.
Moje przygotowania objęły także samokształcenie w zakresie rozwijania kompetencji językowych, a także przeczytanie książki/przewodnika w celu zapoznania się z kulturą
i tradycją grecką.
Tematyka szkolenia została opracowana przez metodyków i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wspieranych przez konsultantów naukowych, m.in.
z Uniwersytetu na Krecie oraz Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii w Londynie.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia: włączenie kreatywności w pierwsze lata nauki; opracowania naukowe dotyczące nauczania matematyki wśród dzieci młodszych; porównywanie podejścia do nauczania matematyki i nauk badawczych; metodyka projektowania programów nauczania i rozwoju zasad programowych kształcenia nauczycieli; umiejętności rozwiązywania problemów badawczych przez dzieci; pozaformalne metody nauczania i ich wpływu na motywację do nauki; rozwijanie umiejętności konstruowania pytań otwartych i zamkniętych, tak przez nauczycieli, jak
i dzieci; kreatywnego nauczania matematyki i nauk badawczych – przykłady praktyczne.
Podczas szkolenia eksponowane były metody aktywizujące, jak np. metoda projektów, doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli, burza mózgów, Mistery Boxes, "Burn stars."
Zastosowane formy i metody pracy uczyły kooperacji, respektowania zasad
i dyscypliny, działały inspirująco. Wiadomości przekazywane były przez wykładowców
w formie wykładu, bądź przy zastosowaniu prezentacji multimedialnych oraz nagrań video.
W trakcie kursu uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w dwóch sesjach wyjazdowych:
1. Obserwatorium astronomiczne SKINAKAS - uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z budową teleskopu Skinakas oraz pracami prowadzonymi przez astronomów. Obok działalności naukowej, Skinakas jest również wykorzystywany do nauki astronomii i jest głównym obserwatorium Sieci SPACE DISCOVERY.
2. Wizyta w nieformalnym otoczeniu (CretAquarium). W trakcie wizyty nauczyciele/uczestnicy przyjęli postawę nauczyciela jako badacza. Skoncentrowali się na wykorzystaniu materiałów i zasobów: materiały multimedialne, zdjęcia i książki, technologie cyfrowe, czasopisma naukowe co pozwoliło na dokonanie autorefleksji i samooceny własnego warsztatu pracy. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zaobserwowania reakcji dzieci na kontakt z okazami interaktywnego muzeum, dzięki specjalnie przygotowanej wizycie dzieci 6-letnich z jednego z przedszkoli greckich.
Ostatni dzień szkolenia to zaprezentowanie przez poszczególnych uczestników kursu przygotowanych specjalnie na szkolenie prezentacji multimedialnych (w formie elektronicznej) z proponowanej ścieżki edukacyjnej, umożliwiającej realizację zagadnień
z zakresu matematyki bądź nauk ścisłych. Ta część szkolenia była doskonałym czasem na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z krajów europejskich.
Na zakończenie nastąpiła ocena szkolenia. Zamknięcie sesji - konkluzje.

Jestem przekonana, że przebywając w multikulturowym środowisku podczas kursu rozwinęłam i udoskonaliłam swoje kompetencje. Wierzę, że wybrane przeze mnie szkolenie pomogło mi unowocześnić metody nauczania matematyki, a także pozwoliło mi krytycznie spojrzeć na dotychczas stosowane przeze mnie metody nauczania. Znajomość atrakcyjnych rozwiązań metodycznych zaprezentowanych podczas szkolenia niewątpliwie podwyższa jakość prowadzonych przeze mnie zajęć, powoduje wzrost zainteresowania, zaangażowania
i motywacji do uczenia się matematyki u dzieci.
Europejski charakter kursu, wymiana doświadczeń wśród nauczycieli pochodzących
z różnych krajów europejskich, pomogła wzbogacić wiedzę placówki o różnorodne, innowacyjne rozwiązania metodyczne w zakresie nauczania matematyki, co przyczynić się może do dalszego uatrakcyjnienia działalności dydaktyczno - wychowawczej placówki
w środowisku lokalnym.
Uczestnictwo w kursie i zdobyta podczas kursu wiedza stała się także podstawą do skonstruowania i wdrożenia przeze mnie w placówce w roku szkolnym 2013/2014 projektu: „Interesting why? Children’s questions and curiosities” w ramach programu eTwinning, którego jestem koordynatorem.
 

Grecja Grecja Grecja Grecja