Finansowanie 2012

Zasady finansowania wniosków złożonych w 2012 roku.

WSZYSTKIE PODANE STAWKI ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Niniejsze informacje stanowią uzupełnienie do "Przewodnika dla wnioskodawców" Dlatego należy zapoznać się z rozdziałem 4 tego dokumentu.

Jeśli Państwa wniosek zostanie zaakceptowany, dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania, opłat za szkolenie oraz, jeżeli mają zastosowanie, kosztów przygotowania językowego i kosztów związanych z uzyskaniem wizy. Narodowa Agencja zadecyduje o wysokości kwoty dofinansowania. Decyzja będzie uzależniona od dostępnych funduszy, które zależą od wielkości budżetu każdego z uczestniczących krajów i liczby złożonych wniosków. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o dodatkową kwotę dofinansowania z tytułu specjalnych potrzeb, jak wskazano poniżej w części „specjalne potrzeby”.

Koszty podroży

Koszty podróży (w tym wizy) kalkuluje się w oparciu o rzeczywiste poniesione koszty. Środki finansowe pokrywają zwykle 100% wszystkich kosztów podróży. Obowiązkowo wymagane jest korzystanie z najtańszych taryf przewozowych. Koszty podroży obejmują podróże lokalne/regionalne z miejsca wyjazdu w kraju ojczystym i do miejsca przeznaczenia w kraju goszczącym.Narodowa Agencja sprawdzi czy zastosowano najniższe stawki na wszystkich etapach podróży.Jeżeli zostanie Pan/Pani do tego wyznaczony/a, będzie Pan/Pani zobowiązany/a przedstawić odpowiednie rachunki Narodowej Agencji.

Podróże samolotem mogą odbywać się tylko na trasach powyżej 400 km (lub krótszych, jeśli konieczna jest przeprawa morska). W przypadku podróży samochodem, uprawniona kwota powinna stanowić równowartość najniższego kosztu podróży na tej trasie (spośród dostępnych środków transportu, np.:podróż samolotem, autobusem, pociągiem itp.), ale nie może przekroczyć jednostkowego kosztu biletu kolejowego w drugiej klasie, niezależnie od liczby osób podróżujących samochodem.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia na czas podróży.Mogą one zostać pokryte w ramach standardowych kwot przeznaczonych na koszty utrzymania.

Jeżeli osoby indywidualne mieszkają w jednym z krajów lub terytoriów zamorskich lub jeden z takich krajów lub terytoriów jest miejscem odbycia kursu/szkolenia, rzeczywiste poniesione koszty podróży będą podlegać zwrotowi w całości, niezależnie od czasu trwania mobilności.

Dofinansowanie kosztów podróży w roku 2012 określone przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” wynosi maksymalnie:

do 350 EUR dla krajów - Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Litwa, Łotwa, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

do 400 EUR dla krajów - Belgia, Hiszpania, Lichtenstein, Szwajcaria, Holandia, Chorwacja, Macedonia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Estonia, Bułgaria.

do 500 EUR dla krajów - Portugalia, Dania, Finlandia, Grecja, Cypr, Malta, Islandia, Norwegia, Turcja.

Podróż do tzw. "Terytoriów zamorskich"* przyznawana jest na podstawie kosztów rzeczywistych.

* Lista terytoriów zamorskich znajduje się w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie"

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania będą obliczane i dofinansowane na podstawie dziennych i tygodniowych stawek w zależności od długości trwania kursu/szkolenia oraz kraju, w którym odbywa się kurs/szkolenie.

Stawki obowiązujące w 2012r. są przedstawione w tabeli poniżej. Osoby, które otrzymały dofinansowanie nie muszą przechowywać rachunków w celu udokumentowania kosztów utrzymania.

Tabela stawek kosztów utrzymania w 2012 r. według kraju docelowego (w EUR)


Opłata za udział w kursie/szkoleniu, seminarium lub konferencji

Dofinansowanie będzie przyznane na podstawie rzeczywistych kosztów kursu lub seminarium (150 EUR za dzień szkolenia), jednak nie może przekroczyć równowartości kwoty 750 EUR.

Należy wnioskować o cenę kursu zgodną z informacjami podanymi przez organizatora. Jednak w przypadku ceny kursu wyższej niż 750 EUR, Narodowa Agencja dofinansuje opłatę za kurs/szkolenie do maksymalnej możliwej kwoty określonej powyżej (tj.750 EUR).

Szczegóły dotyczące kursu/szkolenia, seminarium lub konferencji należy wyszczególnić w polu OPIS KURSU/SZKOLENIA.

Maksymalne dofinansowanie opłaty za udział w kursie/szkoleniu, seminarium lub konferencji w roku 2012 określone przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” wynosi 750 EUR.


Przygotowanie językowe

Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie kosztów przygotowania językowego, o ile wyjazd nie dotyczy udziału w szkoleniu językowym lub w kursie metodyczno-językowym. Maksymalne dofinansowanie kosztów przygotowania językowego w roku 2012 nie może przekroczyć kwoty 150 EUR.Przygotowanie językowe może obejmować np. samodzielną naukę lub udział w kursach językowych.Szczegóły należy określić w polu formularza wniosku PRZYGOTOWANIE DO KURSU/SZKOLENIA.

Na etapie składania wniosku Wnioskodawca powinien przedstawić dowód potwierdzający podjęcie działań przygotowawczych np. kopia uczestnictwa w kursie językowym.

Specjalne potrzeby wnioskodawcy

Jeśli wnioskodawca ma specjalne potrzeby, na przykład wynikające z niepełnosprawności, może zwrócić się z prośbą o dofinansowanie dodatkowych świadczeń niezbędnych do udziału w kursie/szkoleniu (np. udział osoby towarzyszącej).

W uzasadnionych przypadkach Nardowa Agencja może przyznać dodatkową kwotę dofinansowania z tytułu specjalnych potrzeb (w stosunku do informacji podanych w polu SPECJALNE POTRZEBY). Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania dowodów poniesionych kosztów z tytułu specjalnych potrzeb.

PodglądZałącznikWielkość
stawki_utrzymania_2012.pdf163.88 KB