Finansowanie 2013

Zasady finansowania wniosków złożonych w 2013 roku.

WSZYSTKIE PODANE STAWKI ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Niniejsze informacje stanowią uzupełnienie do "Przewodnika dla wnioskodawców", dlatego należy zapoznać się z rozdziałem 4 tego dokumentu.
Jeśli Państwa wniosek zostanie zaakceptowany, dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania, opłaty za szkolenie oraz, jeżeli mają zastosowanie - kosztów przygotowania językowego i kosztów związanych z uzyskaniem wizy. Narodowa Agencja zadecyduje o wysokości kwoty dofinansowania. Decyzja będzie uzależniona od dostępnych środków finansowych, które zależą od wielkości budżetu każdego z uczestniczących krajów i liczby złożonych wniosków. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o dodatkową kwotę dofinansowania z tytułu specjalnych potrzeb, jak wskazano poniżej w części „specjalne potrzeby”.

Koszty podroży

Koszty podróży (w tym wizy) kalkuluje się w oparciu o rzeczywiste poniesione koszty. Środki finansowe pokrywają zwykle 100% wszystkich kosztów podróży. Obowiązkowo wymagane jest korzystanie z najtańszych taryf przewozowych. Koszty podroży obejmują podróże lokalne/regionalne z miejsca wyjazdu w kraju ojczystym i do miejsca przeznaczenia w kraju goszczącym. Narodowa Agencja sprawdzi czy zastosowano najniższe stawki na wszystkich etapach podróży. Jeżeli zostanie Pan/Pani do tego wyznaczony/a, będzie Pan/Pani zobowiązany/a przedstawić odpowiednie rachunki Narodowej Agencji.
Podróże samolotem mogą odbywać się tylko na trasach powyżej 400 km (lub krótszych, jeśli konieczna jest przeprawa morska). W przypadku podróży samochodem, uprawniona kwota powinna stanowić równowartość najniższego kosztu podróży na tej trasie (spośród dostępnych środków transportu, np.: podróż samolotem, autobusem, pociągiem itp.), ale nie może przekroczyć jednostkowego kosztu biletu kolejowego w drugiej klasie, niezależnie od liczby osób podróżujących samochodem.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia na czas podróży. Mogą one zostać pokryte w ramach standardowych kwot przeznaczonych na koszty utrzymania.
Jeżeli osoby indywidualne mieszkają w jednym z krajów lub terytoriów zamorskich lub jeden z takich krajów lub terytoriów jest miejscem odbycia kursu/szkolenia, rzeczywiste poniesione koszty podróży będą podlegać zwrotowi w całości, niezależnie od czasu trwania mobilności.

* Lista terytoriów zamorskich znajduje się w Przewodniku programu "Uczenie się przez całe życie".

Dofinansowanie kosztów podróży w roku 2013 określone przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” wynosi maksymalnie:

  • 350 EUR dla krajów - Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Litwa, Łotwa, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
  • 400 EUR dla krajów - Belgia, Hiszpania, Lichtenstein, Szwajcaria, Holandia, Chorwacja, Francja, Irlandia, Luksemburg, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Estonia, Bułgaria.
  • 500 EUR dla krajów - Portugalia, Dania, Finlandia, Grecja, Cypr, Malta, Islandia, Norwegia, Turcja.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania będą obliczane i dofinansowane na podstawie dziennych i tygodniowych stawek w zależności od łącznego czasu trwania mobilności oraz kraju, w którym odbywa się kurs/szkolenie. Stawki obowiązujące w 2013 r. są przedstawione w tabeli poniżej. Osoby, które otrzymały dofinansowanie nie muszą przechowywać rachunków w celu udokumentowania kosztów utrzymania.

Tabela stawek kosztów utrzymania w 2013 r. według kraju docelowego (w EUR)

Opłata za udział w kursie/szkoleniu, seminarium lub konferencji

Maksymalne dofinansowanie opłaty za udział w kursie/szkoleniu, seminarium lub konferencji w 2013 r. określone przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” wynosi 750 EUR.
Dofinansowanie będzie przyznane na podstawie rzeczywistych kosztów kursu lub seminarium (150 EUR za dzień szkolenia), jednak nie może przekroczyć równowartości kwoty 750 EUR.
Należy wnioskować o cenę kursu zgodną z informacjami podanymi przez organizatora. Jednak w przypadku ceny kursu wyższej niż 750 EUR, Narodowa Agencja dofinansuje opłatę za kurs/szkolenie do maksymalnej możliwej kwoty tj.750 EUR.
Szczegóły dotyczące kursu/szkolenia, seminarium lub konferencji należy wyszczególnić w polu OPIS KURSU/SZKOLENIA.

Przygotowanie językowe

Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie kosztów przygotowania językowego, o ile wyjazd nie dotyczy udziału w szkoleniu językowym lub w kursie metodyczno-językowym. Maksymalne dofinansowanie kosztów przygotowania językowego w 2013 r. nie może przekroczyć kwoty 150 EUR. Przygotowanie językowe może obejmować samodzielną naukę lub udział w kursach językowych. Szczegóły należy określić w polu formularza wniosku PRZYGOTOWANIE DO KURSU/SZKOLENIA.

Specjalne potrzeby wnioskodawcy

Jeśli wnioskodawca ma specjalne potrzeby, na przykład wynikające z niepełnosprawności, może zwrócić się z prośbą o dofinansowanie dodatkowych świadczeń niezbędnych do udziału w kursie/szkoleniu, np. udział osoby towarzyszącej.
W uzasadnionych przypadkach Narodowa Agencja może przyznać dodatkową kwotę dofinansowania z tytułu specjalnych potrzeb (w stosunku do informacji podanych w polu SPECJALNE POTRZEBY). Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania dowodów poniesionych kosztów z tytułu specjalnych potrzeb.
 

PodglądZałącznikWielkość
stawki2013_ist.pdf167.76 KB