Jak ubiegać się o dofinansowanie 2012

Przed złożeniem wniosku warto:

  • uważanie prześledzić naszą stronę internetową, gdzie zawsze zamieszczamy bieżące informacje;
  • dokonać własnej analizy potrzeb, jeśli chodzi o doskonalenie zawodowe, tak aby dotyczyło ono również i miało przełożenie na państwa szkołę/placówkę i jej społeczność (zarówno uczniów, jak i nauczycieli);
  • przedyskutować ze swoim przełożonym, jeśli szkolenie będzie miało miejsce w czasie roku szkolnego i ustalić warunki związane z nieobecnością (jeśli będzie ona miała miejsce).

Etapy procesu selekcji:

1. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do udziału w programie (osoby i instytucje uprawnione).

2. Znajdź kurs lub inne działanie, które będzie zgodne z Twoim profilem zawodowym. Można skorzystać z oferty zawartej w bazie kursów Comenius-Grundtvig (Oficjalny katalog Comenius- Grundtvig) lub znaleźć uprawnione szkolenie we własnym zakresie (Jak poszukiwać kursów z wolnego rynku?).

Warto popytać wśród kolegów-nauczycieli, którzy korzystali z doskonaleń zawodowych za granicą o informacje na temat dobrych i sprawdzonych kursów.

3. Dokonaj wstępnej rezerwacji miejsca u organizatora kursu. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji (tymczasowa rezerwacja miejsca musi zawierać wszystkie wymagane dane - Wymagane dokumenty. Załącznik nr 2).

UWAGA! Na tym etapie nie powinny być dokonywane żadne opłaty.Do czasu otrzymania decyzji z Narodowej Agencji zaleca się nie podpisywanie żadnych umów wiążących.

4. Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej (eForm ), wyślij on-line, następnie wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze wniosku. Wniosek musi być też podpisany przez przełożonego. Wymagana jest również pieczęć instytucji macierzystej.

UWAGA! Prosimy zapoznać się z instrukcją merytoryczną wypełniania wniosku (eForm)

5. Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji (Wymagane dokumenty).

UWAGA! Brak kompletu wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku i nie będzie on oceniany pod względem merytorycznym.

6. Wysłanie informacji przez NA o zarejestrowaniu wniosku w bazie danych i nadaniu indywidualnego numeru (około miesiąca po zakończeniu terminu rundy selekcyjnej).

7. Ocena formalna wniosku - podlegają jej wszystkie wnioski złożone do Narodowej Agencji. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych (Wymagania formalne) są odrzucane i nie są poddawane ocenie merytorycznej.

8. Ocena merytoryczna wniosku - dokonywana przez zewnętrznego eksperta w oparciu o kartę oceny przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.

UWAGA! Część merytoryczna wniosku, a w szczególności motywacja i uzasadnienie wybranego szkolenia stanowi kluczowe znaczenie w ocenie wniosku. Zaleca się odpowiadać na pytania konkretnie i zrozumiale, unikać pustosłowia. Proszę zwrócić uwagę, aby działania przygotowawcze, szkolenie i jego wyniki/ wpływ zostały odpowiednio przedstawione. Należy także przedstawić dokładny program szkolenia.

Za ocenę merytoryczną wniosku można otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym w następujących obszarach:

  • treść i czas trwania mobilności (max.30 punktów),
  • wpływ i znaczenie (max.40 punktów),
  • europejska wartość dodana (max. 10 punktów),
  • upowszechnianie rezultatów (max.10 punktów).

Jeżeli szkolenie zostało wybrane z oficjalnego katalogu Comenius-Grundtvig i jest wynikiem projektu centralnego* (course resulting from an LLP or previous Socrates project) wnioskodawca otrzymuje 10 punktów w ramach oceny merytorycznej.

* Projekt centralny jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli

Wnioski, które w wyniku oceny jakości otrzymały mniej niż 60 punktów, nie uzyskają dofinansowania.

9. Decyzje selekcyjne zatwierdzane są przez Zarząd FRSE na podstawie rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego.

10. Informacja pisemna (przesłana na adres wnioskodawcy podany w formularzu wniosku) o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku oraz publikacja informacji o przyznanym dofinansowaniu na stronie Narodowej Agencji ( Wyniki selekcji)

UWAGA! W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do odwołania wstępnej rezerwacji u organizatora kursu, o ile nie będzie korzystać z niego w oparciu o środki własne lub dofinansowanie z innych źródeł.
W przypadku akceptacji wniosku wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w kursie u organizatora.

11. Umowa - osoby, którym zostało przyznane dofinansowanie, logują się w system dokumentów on-line FRSE na stronie http://online.frse.org.pl, następnie wypełniają ankietę z danymi potrzebnymi do przygotowania umowy finansowej (zgodnie z zaleceniami instrukcji). Wypełnioną i wydrukowaną ankietę należy przesłać wraz z kserokopią dowodu osobistego pocztą tradycyjną na adres FRSE. Na podstawie przesłanych danych Narodowa Agencja przygotuje umowę finansową. Należy ją pobrać, parafować każdą stronę, podpisać czytelnie na ostatniej stronie, następnie odesłać dwa egzemplarze na adres Narodowej Agencji. Po podpisaniu umowy przez obie strony - beneficjenta i Narodową Agencję - następuje przelew środków finansowych (80% przyznanej kwoty dofinansowania) na konto beneficjenta w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.

UWAGA! Prosimy pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z treścią umowy!

UWAGA! Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem (w instytucji macierzystej lub własnym czytelnym podpisem). Napis „zgodne z oryginałem”, data oraz czytelny podpis są wymagane!
Narodowa Agencja zaleca osobom, które uzyskały dofinansowanie, zapoznanie się z zakładką "Dla beneficjentów programu".

12. Raport końcowy (Formularz raportu końcowego). Po powrocie należy rozliczyć się z wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Beneficjent ma 30 dni od daty końcowej działania określonej w umowie na przesłanie raportu końcowego do Narodowej Agencji. Wypłata II raty dofinansowania będzie dokonana w terminie do 90 dni od daty przysłania przez beneficjenta raportu końcowego do Narodowej Agencji.

UWAGA! Należy przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną przez określony w umowie okres.