Jak ubiegać się o dofinansowanie 2013

Przed złożeniem wniosku warto:
• uważnie prześledzić stronę internetową programu Comenius, gdzie zamieszczone są bieżące informacje;
• dokonać analizy własnych potrzeb w kontekście doskonalenia zawodowego tak, aby szkolenie miało przełożenie na Państwa szkołę/placówkę i jej społeczność (zarówno uczniów, jak i nauczycieli);
• przedyskutować ze swoim przełożonym chęć uczestnictwa w szkoleniu, jeśli odbywa się ono w czasie roku szkolnego oraz ustalić warunki związane z nieobecnością (jeśli będzie ona miała miejsce).

Etapy procesu selekcji:
1. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do udziału w programie (osoby i instytucje uprawnione).
2. Znajdź kurs lub inne działanie, które będzie zgodne z Twoim profilem zawodowym. Można skorzystać z oferty zawartej w bazie kursów Comenius - Grundtvig lub znaleźć uprawnione szkolenie we własnym zakresie - Jak poszukiwać kursów z wolnego rynku?
Warto popytać kolegów-nauczycieli, którzy korzystali z podobnych form doskonalenia zawodowego za granicą o informacje zwrotną na temat dobrych i sprawdzonych kursów.
3. Dokonaj wstępnej rezerwacji miejsca na szkoleniu u organizatora kursu. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji (tymczasowa rezerwacja miejsca musi zawierać wszystkie wymagane dane - Wymagane dokumenty, Załącznik nr 2).
UWAGA! Na tym etapie nie powinny być dokonywane żadne opłaty. Do czasu otrzymania decyzji z Narodowej Agencji zaleca się nie podpisywanie żadnych umów wiążących.
4. Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej (eForm), wyślij on-line, następnie wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze wniosku. Wniosek musi być też podpisany przez przełożonego. Wymagana jest również pieczęć instytucji macierzystej.
UWAGA! Prosimy zapoznać się z instrukcją merytoryczną wypełniania wniosku (eForm)
5. Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji (Wymagane dokumenty).
UWAGA! Brak kompletu wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku i nie będzie on oceniany pod względem merytorycznym.
6. Wysłanie informacji przez NA o zarejestrowaniu wniosku w bazie danych i nadaniu indywidualnego numeru (około miesiąca po zakończeniu terminu rundy selekcyjnej).
7. Ocena formalna wniosku - podlegają jej wszystkie wnioski złożone do Narodowej Agencji. Wnioski niespełniające wymagań formalnych (Wymagania formalne) są odrzucane i nie są oceniane pod względem merytorycznym.
8. Ocena merytoryczna wniosku - dokonywana przez zewnętrznego eksperta w oparciu o kartę oceny przygotowaną przez Komisję Europejską, wspólną dla wszystkich krajów uczestniczących w programie.
UWAGA! Część merytoryczna wniosku, a w szczególności motywacja i uzasadnienie wybranego szkolenia, stanowi kluczowe znaczenie w ocenie wniosku. Zaleca się odpowiadać na pytania konkretnie i zrozumiale, unikać pustosłowia. Proszę zwrócić uwagę, aby działania przygotowawcze, szkolenie i jego wyniki/wpływ zostały odpowiednio przedstawione. Należy także przedstawić dokładny program szkolenia.

Za ocenę merytoryczną wniosku można otrzymać maksymalnie 115 punktów:

a) Część merytoryczna oceniana jest w następujących obszarach:
• treść i czas trwania mobilności (max. 30 punktów),
• wpływ i znaczenie (max. 40 punktów),
• europejska wartość dodana (max. 10 punktów),
• upowszechnianie rezultatów (max. 10 punktów).

b) Jeżeli szkolenie zostało wybrane z oficjalnego katalogu Comenius-Grundtvig i jest wynikiem projektu centralnego* (course resulting from an LLP or previous Socrates project) wnioskodawca otrzymuje 10 punktów w ramach oceny merytorycznej.
* Projekt centralny jest zarządzany przez Agencję Wykonawczą w Brukseli

c) Zgodnie z priorytetami krajowymi na 2013 r., wnioskom złożonym przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego (pierwszy etap kształcenia obejmujący klasy 1-3 szkoły podstawowej – w nowej podstawie programowej określony jako edukacja wczesnoszkolna) zostanie przyznane 15 punktów w ramach oceny merytorycznej.
Wnioski, które w wyniku oceny jakości otrzymały mniej niż 60 punktów, nie uzyskają dofinansowania.
9. Decyzje selekcyjne zatwierdzane są przez Zarząd FRSE na podstawie rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego.
10. Informacja pisemna o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku jest przesyłana pocztą email na adres wnioskodawcy podany w formularzu wniosku oraz publikowana na stronie Narodowej Agencji (Wyniki selekcji).
UWAGA! W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do odwołania wstępnej rezerwacji u organizatora kursu, o ile nie będzie korzystać z niego w oparciu o środki własne lub dofinansowanie z innych źródeł. W przypadku akceptacji wniosku wnioskodawca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w kursie u organizatora.
11. Umowa - osoby, którym zostało przyznane dofinansowanie, logują się w systemie dokumentów on-line FRSE na stronie http://online.frse.org.pl, następnie wypełniają ankietę z danymi potrzebnymi do przygotowania umowy finansowej (zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji). Wypełnioną i wydrukowaną ankietę należy przesłać wraz z kserokopią dowodu osobistego pocztą tradycyjną na adres FRSE. Na podstawie przesłanych danych Narodowa Agencja przygotuje umowę finansową. Należy ją pobrać, parafować każdą stronę, podpisać czytelnie na ostatniej stronie, następnie odesłać dwa egzemplarze na adres Narodowej Agencji. Po podpisaniu umowy przez obie strony - beneficjenta i Narodową Agencję - następuje przelew środków finansowych (80% przyznanej kwoty dofinansowania) na konto beneficjenta w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.
UWAGA! Prosimy pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z treścią umowy!
UWAGA! Kserokopia dowodu osobistego (obie strony) musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem (w instytucji macierzystej lub własnym czytelnym podpisem). Napis „zgodne z oryginałem”, data oraz czytelny podpis są wymagane!
Narodowa Agencja zaleca osobom, które uzyskały dofinansowanie, zapoznanie się z zakładką "Dla beneficjentów programu".
12. Raport końcowy (Formularz raportu końcowego) - po powrocie należy rozliczyć się z wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Beneficjent ma 30 dni od końcowej daty działania określonej w umowie na przesłanie raportu końcowego do Narodowej Agencji. Wypłata II raty dofinansowania będzie dokonana w terminie do 60 dni od daty przysłania przez beneficjenta raportu końcowego do Narodowej Agencji.
UWAGA! Należy przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną przez określony w umowie okres.