Kursy/szkolenia

Oficjalny katalog Comenius- Grundtvig __________________________________________________________________________________________

Jak poszukiwać kursów z wolnego rynku?

_________________________________________________________________________________________
Wnioskodawcy mogą brać udział w:

 • kursach szkoleniowych
 • konferencjach i seminariach
 • job-shadowing/ work placement

Szkolenie musi odbywać się w kraju biorącym udział w programie "Uczenie się przez całe życie" innym niż kraj zamieszkania Wnioskodawcy.
Szkolenia mogą odbywać się w następujących krajach:

 • kraje Unii Europejskiej
 • Islandia
 • Norwegia
 • Liechtenstein
 • Turcja
 • Chorwacja
 • Szwajcaria
   

Tematyka szkolenia musi być zgodna z profilem zawodowym Wnioskodawcy oraz powinna odnosić się do działalności Wnioskodawcy w zakresie edukacji szkolnej.

KURSY SZKOLENIOWE

Kursy szkoleniowe mają na celu rozwijanie kompetencji i doskonalenie praktycznych umiejętności. Nacisk położony jest na praktyczny wymiar szkolenia: warsztaty i dyskusje.

Kursy szkoleniowe obejmują:

 • ogólne kursy doskonalenia zawodowego
 • kursy metodyczno- językowe w zakresie pedagogiki i metodyki nauczania języków obcych
 • kursy doskonalenia umiejętności językowych

Osoby uprawnione do udziału w kursach doskonalenia umiejętności językowych:

 • nauczyciele wnioskujący w celach zawodowych o szkolenie w dziedzinie rzadziej nauczanego i rzadziej używanego języka obcego (do grupy rzadziej nauczanych i rzadziej używanych języków obcych nie zalicza się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego);
 • nauczyciele innych przedmiotów wykładanych w języku obcym;
 • nauczyciele przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego (np. w trakcie studiów dających uprawnienia do nauczania języka obcego);
 • nauczyciele przedszkola lub szkoły podstawowej, którzy będą nauczać języków obcych;
 • przedstawiciele kadry szkolnej uczestniczący w Partnerskich Projektach Szkół Comeniusa wnioskujący o udział w kursie języka komunikacji projektu (projekt musi być w trakcie realizacji - należy podać nazwę realizowanego projektu oraz numer umowy);
 • mentorzy i nauczyciele kontaktowi w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa wnioskujący o udział w kursie doskonalącym umiejętności czysto-językowe niezbędne do wdrożenia wyjazdów uczniów ( od 2011r.)

Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni roboczych do 6 tygodni.

KONFERENCJE LUB SEMINARIA

Są to krótsze formy doskonalenia trwające od jednego dnia roboczego.

Konferencje i seminaria mają na celu teoretyczne zgłębienie zagadnień i wymianę doświadczeń. Realizowane są głównie poprzez prezentacje i wykłady. 

JOB SHADOWING/WORK PLACEMENT

Jest to rodzaj praktyki zawodowej odbywanej w instytucji oświatowej polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez pracujące tam osoby.

Maksymalnie 4 osoby mogą reprezentować tę samą placówkę w ramach job-shadowing.