Osoby i instytucje uprawnione

Adresatami indywidualnych mobilności są osoby zatrudnione w uprawnionej instytucji:

  • przedszkole (w tym: przedszkole z oddziałami integracyjnymi, przedszkole specjalne),
  • szkoła podstawowa (w tym: szkoła podstawowa specjalna, integracyjna, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, szkoła sportowa i mistrzostwa sportowego),
  • gimnazjum (w tym: gimnazjum specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, gimnazjum sportowe i mistrzostwa sportowego),
  • szkoła ponadgimnazjalna (w tym: szkoła specjalna, integracyjna, dwujęzyczna, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi, szkoła sportowa, mistrzostwa sportowego, rolnicza, leśna) z wyłączeniem szkoły policealnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • szkoła artystyczna,
  • zakład kształcenia nauczycieli lub placówka doskonalenia nauczycieli1,
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę,
  • instytucja zarządzająca systemem edukacji,
  • inne2

1 W rozumieniu art. 77 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2 W rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Uprawnione do składania wniosków w Polsce są osoby zatrudnione w instytucjach zgodnie z powyższym wykazem.