Wymagane dokumenty 2012

Na prawidłowo złożoną aplikację składa się:

 1. Formularz wniosku (eForm) przesłany w formie elektronicznej (potwierdzeniem jest prawidłowo wygenerowana tabela w polu "Potwierdzenie złożenia wniosku").
 2. Dwa egzemplarze wniosku złożone w wersji papierowej (w oryginale)-podpisane przez Wnioskodawcę i przełożonego oraz zawierające pieczęć instytucji macierzystej
 3. Wszystkie wymagane załączniki w 2 egzemplarzach

UWAGA! Postać kodu kontrolnego w polu B.2. oraz kod kontrolny na dole każdej strony formularza wniosku muszą być identyczne z kodem kontrolnym w polu "Potwierdzenie złożenia wniosku".

Komplet dokumentów (2 egzemplarze wniosku, 2 egzemplarze załączników) należy przesłać* w jednej kopercie na poniższy adres z dopiskiem:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

*decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do kancelarii Narodowej Agencji w przypadku składania wniosku osobiście.

Formularz wniosku (złożony w 2 egzemplarzach, w oryginale)

 • formularz wniosku powinien zostać złożony przez Wnioskodawcę do Polskiej Narodowej Agencji w wymaganym terminie,
 • wniosek powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu wniosku,
 • formularz wniosku powinien zostać wypełniony komputerowo,
 • formularz wniosku powinien zostać wypełniony w całości i zawierać wszystkie wymagane załączniki,
 • formularz wniosku powinien zostać wypełniony w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej lub w przypadku krajów członkowskich EFTA/EEA bądź krajów kandydujących w ich języku urzędowym- w przypadku aplikowania do Polskiej Narodowej Agencji prosimy wypełniać wnioski w języku polskim,
 • formularz wniosku powinien zawierać oryginalne podpisy Wnioskodawcy oraz przełożonego/dyrektora,
 • tytuł kursu powinien być podany w języku roboczym tego kursu,
 • formularz wniosku powinien zawierać pieczątkę szkoły/instytucji,
 • formularz wniosku powinien zostać złożony do Narodowej Agencji, w kraju zamieszkania Wnioskodawcy- w przypadku osób zatrudnionych w innym kraju niż kraj stałego pobytu, wniosek powinien zostać złożony do Narodowej Agencji w kraju zatrudnienia,
 • szczególną uwagę prosimy zwrócić na prawidłowe wypełnienie budżetu. Wszelkie zmiany nie będą rozpatrywane po złożeniu wniosku oraz nie są dopuszczalne transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.

Załączniki do formularza wniosku (złożone w dwóch egzemplarzach):

Załącznik nr 1 - Rekomendacja

Napisana w języku polskim i podpisana przez przełożonego/prawnego reprezentanta instytucji kandydata musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko.
 2. Stanowisko (jeśli wnioskodawca naucza dwujęzycznie powinno to być opisane).
 3. Staż pracy.
 4. Wymiar czasu pracy- w przypadku nauczycieli podać liczbę godzin poszczególnych przedmiotów nauczania.
 5. Ocenę kompetencji językowych kandydata w kontekście planowanego szkolenia (osoba wystawiająca rekomendację może opisać, w jaki sposób język obcy jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę,na przykład w pracy zawodowej. Dobrze jest powołać się na konkretne przykłady, np. praca przy projektach międzynarodowych. Wystawiający rekomendację może też powołać się na informacje bądź obserwacje swoje lub innych osób- dotyczy nauczycieli przedmiotów innych niż języki obce).
 6. Informację o zgodności kursu z profilem zawodowym kandydata oraz wpływie na dalszy rozwój zawodowy kandydata (proszę uzasadnić obowiązkami i zadaniami).
 7. Opinię o dotychczasowym przebiegu pracy:
  • a) osiągnięciach,
  • b) dodatkowych inicjatywach,
  • c) pracy z uczniami o specjalnych potrzebach,
  • d) udziale w doskonaleniu krajowym w ostatnich 5 latach,
  • e) opinii o dotychczasowym przebiegu pracy – wypełnianie obowiązków.
 8. Należy wymienić, jakie korzyści osiągnie szkoła, społeczność lokalna w związku z udziałem kandydata w szkoleniu (podać przykłady).
 9. Charakterystykę środowiska lokalnego szkoły.
 10. Wnioskodawca może przedstawić dodatkową rekomendację uznanej instytucji edukacyjnej lub kulturalnej, działającej na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym, z którą aktywnie współpracuje (np. ORE, Instytut Francuski, Goethe Institut, British Council) - należy dodać ją do rekomendacji.

Załącznik nr 2 – Tymczasowa rezerwacja miejsca

 • Musi zawierać imię i nazwisko kandydata, termin i tytuł kursu, pełną nazwę organizatora kursu oraz jego dane adresowe;
 • Musi być wystawiona przez organizatora kursu;
 • Może być przesłana do wnioskodawcy faxem, tradycyjną pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej.

Załącznik nr 3 – Program kursu/szkolenia

Program kursu powinien zawierać informacje o faktycznej liczbie dni trwania kursu (bardzo ważne przy ustaleniu kwoty należnej przypadającej na utrzymanie).

Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania programu kursu niezależnie czy kurs/szkolenie zostało wybrane z katalogu kursów Comenius-Grundtvig czy z wolnego rynku.

UWAGA! Jeżeli program kursu jest w innym języku niż jęz.angielski, prosimy o przesłanie tego programu w oryginalnym języku wraz z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

Załącznik nr 4-Poświadczenie znajomości języka roboczego kursu/szkolenia.

Jako potwierdzenie znajomości języka prosimy załączyć kserokopię dyplomu/ certyfikatu/innych dokumentów potwierdzających znajomość języka roboczego kursu. Prosimy potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest znajomość języka roboczego kursu na poziomie B2.

Potwierdzenie wymaganej znajomości języka poprzez:

 • kopię dyplomu;
 • certyfikat np. FCE, DELF, DELE, ZD, DAPLE, CILS;
 • zaświadczenie o ukończeniu czteroletniego kursu językowego (160-180h rocznie) lub innych kursów językowych potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2;
 • potwierdzone informacje o nieformalnej nauce języka obcego (np. informacje o wykorzystywaniu języka obcego w pracy zawodowej, praca za granicą, uczestnictwo w lektoracie języka obcego na studiach, poświadczenie udziału w konferencjach za granicą, udział w projektach międzynarodowych)

Informacje o nieformalnej nauce języka obcego powinny być maksymalnie dokładne i szczegółowe oraz powinny być potwierdzone w sposób zadowalający i wiarygodny.

Każdy Wnioskodawca musi potwierdzić znajomość języka roboczego kursu.

UWAGA! Dokument Europass nie jest właściwy, aby potwierdzić znajomość języka obcego. Może stanowić jedynie dodatkowe potwierdzenie!

Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie dokumentów przed przesłaniem ich do Narodowej Agencji. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian po przesłaniu dokumentów nie jest możliwe ze względów proceduralnych. Brak któregokolwiek z załączników lub też brak wszystkich wymaganych informacji spowoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.