Wymagane dokumenty 2013

Na prawidłowo złożoną aplikację składa się:

1. Formularz wniosku (eForm) przesłany w formie elektronicznej (potwierdzeniem jest prawidłowo wygenerowana tabela w polu "Potwierdzenie złożenia wniosku").
2. Dwa egzemplarze wniosku złożone w wersji papierowej (w oryginale) - podpisane przez Wnioskodawcę i przełożonego oraz zawierające pieczęć instytucji macierzystej.
3. Wszystkie wymagane załączniki w 2 egzemplarzach.

UWAGA! Postać kodu kontrolnego w polu B.2. oraz kod kontrolny na dole każdej strony formularza wniosku muszą być identyczne z kodem kontrolnym w polu "Potwierdzenie złożenia wniosku".
Komplet dokumentów (2 egzemplarze wniosku, 2 egzemplarze załączników) należy przesłać* w jednej kopercie na poniższy adres z dopiskiem:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
*decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do kancelarii Narodowej Agencji w przypadku składania wniosku osobiście.

Formularz wniosku (złożony w 2 egzemplarzach, w oryginale)

• formularz wniosku powinien zostać złożony przez Wnioskodawcę do Polskiej Narodowej Agencji w wymaganym terminie,
• wniosek powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu wniosku,
• formularz wniosku powinien zostać wypełniony komputerowo,
• formularz wniosku powinien zostać wypełniony w całości i zawierać wszystkie wymagane załączniki,
• formularz wniosku powinien zostać wypełniony w języku polskim,
• formularz wniosku powinien zawierać oryginalne podpisy Wnioskodawcy oraz przełożonego/dyrektora,
• tytuł kursu powinien być podany w języku roboczym kursu,
• formularz wniosku powinien zawierać pieczątkę szkoły/instytucji,
• formularz wniosku powinien zostać złożony do Narodowej Agencji w kraju zamieszkania Wnioskodawcy - w przypadku osób zatrudnionych w innym kraju niż kraj stałego pobytu, wniosek powinien zostać złożony do Narodowej Agencji w kraju zatrudnienia,
• szczególną uwagę prosimy zwrócić na prawidłowe wypełnienie budżetu. Wszelkie zmiany nie będą rozpatrywane po złożeniu wniosku oraz nie są dopuszczalne transfery pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu.

Załączniki do formularza wniosku (złożone w dwóch egzemplarzach):

Załącznik nr 1 – Rekomendacja
UWAGA! Nastąpiła zmiana w strukturze Rekomendacji na 2013 r.
Napisana w języku polskim i podpisana przez przełożonego/prawnego reprezentanta instytucji kandydata musi zawierać:
1. Imię i nazwisko.
2. Stanowisko (jeśli wnioskodawca naucza dwujęzycznie powinno to być opisane).
3. Informację, czy wnioskodawca jest nauczycielem edukacji przedszkolnej lub nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej (pierwszy etap kształcenia obejmujący klasy 1-3 szkoły podstawowej)? Proszę wybrać jedną z dwóch poniższych odpowiedzi: a) wnioskodawca jest nauczycielem edukacji przedszkolnej lub nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej. b) wnioskodawca nie jest nauczycielem edukacji przedszkolnej lub nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej
4. Staż pracy.
5. Wymiar czasu pracy - w przypadku nauczycieli podać liczbę godzin poszczególnych przedmiotów nauczania.
6. Ocenę kompetencji językowych kandydata w kontekście planowanego szkolenia (osoba wystawiająca rekomendację może opisać, w jaki sposób język obcy jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę, na przykład w pracy zawodowej. Dobrze jest powołać się na konkretne przykłady, np. praca przy projektach międzynarodowych. Wystawiający rekomendację może też przedstawić informacje bądź obserwacje swoje lub innych osób - dotyczy nauczycieli przedmiotów innych niż języki obce).
7. Informację o zgodności kursu z profilem zawodowym kandydata oraz wpływie szkolenia na dalszy rozwój zawodowy kandydata (proszę uzasadnić obowiązkami i zadaniami).
8. Opinię o dotychczasowym przebiegu pracy:
o a) osiągnięciach,
o b) dodatkowych inicjatywach,
o c) pracy z uczniami o specjalnych potrzebach,
o d) udziale w doskonaleniu krajowym w ostatnich 5 latach,
o e) opinii o dotychczasowym przebiegu pracy – wypełnianie obowiązków.
9. Należy wymienić, jakie korzyści osiągnie szkoła, społeczność lokalna w związku z udziałem kandydata w szkoleniu (podać przykłady).
10. Charakterystykę środowiska lokalnego szkoły.
11. Wnioskodawca może przedstawić dodatkową rekomendację uznanej instytucji edukacyjnej lub kulturalnej, działającej na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym, z którą aktywnie współpracuje (np. ORE, Instytut Francuski, Goethe Institut, British Council) - należy dodać ją do rekomendacji.

Załącznik nr 2 – Tymczasowa rezerwacja miejsca
• Musi zawierać imię i nazwisko kandydata, termin i tytuł kursu, pełną nazwę organizatora kursu oraz jego dane adresowe;
• Musi być wystawiona przez organizatora kursu;
• Może być przesłana do wnioskodawcy faxem, tradycyjną pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej.

Załącznik nr 3 – Program kursu/szkolenia
Program kursu powinien zawierać informacje o faktycznej liczbie dni trwania kursu (bardzo ważne przy ustaleniu kwoty należnej przypadającej na utrzymanie).
Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania programu kursu niezależnie czy kurs/szkolenie zostało wybrane z katalogu kursów Comenius-Grundtvig czy z wolnego rynku.
UWAGA! Jeżeli program kursu jest w innym języku niż język angielski, prosimy o przesłanie tego programu w oryginalnym języku wraz z dołączonym tłumaczeniem na język polski.

Załącznik nr 4 Poświadczenie znajomości języka roboczego kursu/szkolenia
Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest znajomość języka roboczego kursu na poziomie B2.
Jako potwierdzenie znajomości języka prosimy załączyć kserokopię dyplomu/ certyfikatu/innych dokumentów potwierdzających znajomość języka roboczego kursu. Prosimy potwierdzić je za „zgodność z oryginałem”.
W celu potwierdzenia wymaganego poziomu znajomości języka można przedstawić:
• kopię dyplomu;
• certyfikat np. FCE, DELF, DELE, ZD, DAPLE, CILS;
• zaświadczenie o ukończeniu czteroletniego kursu językowego (160-180h rocznie) lub innych kursów językowych potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie B2;
• potwierdzone informacje o nieformalnej nauce języka obcego (np. informacje o wykorzystywaniu języka obcego w pracy zawodowej, praca za granicą, uczestnictwo w lektoracie języka obcego na studiach, poświadczenie udziału w konferencjach za granicą, udział w projektach międzynarodowych)
Informacje o nieformalnej nauce języka obcego powinny być bardzo dokładne i szczegółowe oraz powinny być potwierdzone w sposób zadowalający i wiarygodny.
Każdy Wnioskodawca musi potwierdzić znajomość języka roboczego kursu.
UWAGA! Dokument Europass nie jest właściwy, aby potwierdzić znajomość języka obcego. Może stanowić jedynie dodatkowe potwierdzenie!

Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie dokumentów przed przesłaniem ich do Narodowej Agencji. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian po przesłaniu dokumentów nie jest możliwe ze względów proceduralnych. Brak któregokolwiek z załączników lub też brak wszystkich wymaganych informacji spowoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.