Wymagania formalne 2013

Wymagania formalne w 2013 r.

1. Wniosek powinien zostać złożony do Narodowej Agencji w kraju zamieszkanie Wnioskodawcy. W przypadku osób zatrudnionych w innym kraju niż kraj stałego pobytu, wniosek powinien zostać złożony do Narodowej Agencji w kraju zatrudnienia.
2. Formularz wniosku powinien zostać złożony przez Wnioskodawcę w wymaganym terminie.
3. Wniosek powinien zostać złożony na odpowiednim formularzu wniosku.
4. Formularz wniosku powinien zostać wypełniony komputerowo.
5. Formularz wniosku powinien zostać wypełniony w całości i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
6. Formularz wniosku powinien zostać wypełniony w języku polskim.
7. Formularz wniosku przesłany do Narodowej Agencji powinien zawierać oryginalne podpisy i pieczęcie.
8. Formularz wniosku powinien być podpisany także przez dyrektora/przewodniczącego instytucji, w której Wnioskodawca jest zatrudniony (dotyczy osób zatrudnionych).
9. Wnioskodawca powinien być obywatelem kraju, który uczestniczy w programie "Uczenie się przez całe życie" bądź powinien być obywatelem innego kraju zatrudnionym lub zamieszkującym (wg zasad obowiązujących w danym kraju) w jednym z państw biorących udział w programie "Uczenie się przez całe życie".
10. Wnioskodawca powinien być osobą zatrudnioną w instytucji uprawnionej do uczestnictwa w programie Comenius (dotyczy osób zatrudnionych).
11. Wnioskodawca powinien należeć do przynajmniej jednej z kategorii pracowników uprawnionych do otrzymania dofinansowania w programie Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
12. Szkolenie powinno być uprawnione do otrzymania dofinansowania z programu Comenius- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
13. Szkolenie powinno odbywać się w jednym z krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie” i zostać zorganizowane przez instytucję/organizację, która ma siedzibę w kraju uczestniczącym w tym programie.
14. Szkolenie powinno odbywać się w kraju innym niż kraj zamieszkania lub zatrudnienia Wnioskodawcy.
15. W przypadku job-shadowing kraj zamieszkania Wnioskodawcy lub kraj odbywania tej formy szkolenia powinien być członkiem UE.
16. Szkolenie powinno odbywać się w uprawnionym okresie.
17. Czas trwania szkolenia powinien być uprawniony: w przypadku kursów - od 5 dni roboczych do 6 tygodni; w przypadku job shadowing/work placement oraz konferencji/seminariów - do 6 tygodni.
18. Ogólny staż pracy Wnioskodawcy w sektorze oświaty powinien wynosić minimum 2 lata w momencie składania wniosku.
19. Powinien upłynąć 2-letni okres karencji dla Wnioskodawców, którzy wcześniej korzystali z dofinansowania przeznaczonego na udział w kursie doskonalenia zawodowego w ramach programu Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej (pełne 2 lata, liczone od ostatniego dnia roboczego poprzedniego kursu do pierwszego dnia roboczego nowego kursu).
20. Wnioskodawca powinien złożyć komplet dokumentów zgodnie z listą opublikowaną na stronie internetowej programu Comenius:
• wniosek w formie elektronicznej (wniosek eForm do uzupełnienia on-line oraz instrukcja merytoryczna wypełniania wniosku będą dostępne na stronie w zakładce "Do pobrania"),
• 2 egzemplarze wniosku w wersji papierowej (w oryginale),
• 2 egzemplarze załączników:
o Załącznik 1 - rekomendacja dyrektora szkoły/prawnego przedstawiciela instytucji,
o Załącznik 2 - tymczasowa rezerwacja miejsca na kursie/szkoleniu,
o Załącznik 3 - plan kursu/szkolenia,
o Załącznik 4 - poświadczenie znajomości języka obcego.
UWAGA! Postać kodu kontrolnego w polu B.2. oraz kod kontrolny na dole każdej strony formularza wniosku muszą być identyczne z kodem kontrolnym w polu "Potwierdzenie złożenia wniosku".
Formularz wniosku niespełniający któregoś z wymienionych powyżej warunków zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie oceniany pod względem merytorycznym.