Zaproszenie do składania wniosków 2013

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania winosków na rok 2013. Zaproszenie składa się z następujących części:

Dokumenty te znajdują się także na stronie Komisji Europejskiej.

Harmonogram składania formularzy aplikacyjnych w 2013 roku.

  • 16 stycznia 2013 r.* (wyjazdy na kursy od 1 maja 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.)
  • 30 kwietnia 2013 r.* (wyjazdy na kursy od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.)
  • 17 września 2013 r.* (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.)

*Decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do kancelarii Narodowej Agencji w przypadku składania wniosku osobiście.

Krajowe zasady administracyjne na 2013 rok:

1. Staż pracy wnioskodawcy w sektorze oświaty wynosi minimum 2 lata.
2. Upłynął 2-letni okres karencji dla kandydatów, którzy wcześniej korzystali z grantu przeznaczonego na udział w kursie doskonalenia zawodowego w ramach programu Comenius (pełne 2 lata, liczone od ostatniego dnia roboczego poprzedniego kursu do pierwszego dnia roboczego nowego kursu).
3. Kandydat złożył komplet dokumentów, zgodnie z listą opublikowaną na stronie internetowej programu Comenius:
Dwa egzemplarze formularza wniosku oraz 4 rodzaje załączników (każdy w 2 egzemplarzach):
- rekomendacja dyrektora szkoły/prawnego przedstawiciela instytucji (załącznik nr 1)
- tymczasowa rezerwacja miejsca na kursie/szkoleniu (załącznik nr2)
- plan kursu/szkolenia (załącznik nr 3)
-poświadczenie znajomości języka (załącznik nr 4)

Priorytety krajowe na 2013 rok:

Dodatkowe 15 punktów podczas oceny merytorycznej zostanie przyznane wnioskom złożonym przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego (pierwszy etap kształcenia obejmujący klasy 1-3 szkoły podstawowej – w nowej podstawie programowej określony jako edukacja wczesnoszkolna).

UWAGA! Formularze wniosków na 2013 rok zostaną opublikowane w terminie późniejszym.