Ogólne kryteria oceny projektów

Jakość działań podejmowanych w ramach projektu

Cele projektu są jasno określone, realistyczne i adekwatne do podejmowanej tematyki. Projekt skupia
się na zdefiniowanych odbiorcach i działaniach. Plan działań umożliwia osiągnięcie zaplanowanych celów projektu. Zadania są zaplanowane i rozdzielone między partnerów projektu w taki sposób, że możliwe jest osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Zaplanowane rezultaty projektu są innowacyjne w skali regionów, z których pochodzą partnerzy.

Jakość zarządzania projektem

Zaplanowano ten sam poziom zaangażowania w realizację projektu dla każdego z regionów partnerskich. Wprowadzono efektywne narzędzia komunikacji między partnerami. Jasno opisano w jaki sposób organizacje uczestniczące w projekcie będą zaangażowane w jego realizację i wypracowywanie efektów. Opisano sposób zarządzania projektem.

Wpływ projektu na partnerów i środowisko oraz europejska wartość dodana

Ze współpracy na poziomie europejskim wynikają dobrze zdefiniowane korzyści dla instytucji partnerskich oraz regionów. Regiony określiły w jaki sposób zamierzają wzmacniać współpracę europejską w dziedzinie edukacji i opisały w jaki sposób realizacja projektu Comenius Regio się do tego przyczyni.

Przewidywany wpływ realizacji projektu w obu regionach jest jasno zdefiniowany.

W projekcie określono metody oceny stopnia realizacji celów projektu i osiągniętych rezultatów (monitoring i ewaluacja projektu).

Adekwatność projektu do celów programu Comenius oraz przyczynianie się do rozwoju edukacji szkolnej
w regionach

Jakość planu wykorzystania i upowszechniania rezultatów projektu

Rezultaty projektu mogą być transferowane do innych regionów z możliwością wykorzystania. Działania związane
 z upowszechnianiem i wykorzystywaniem efektów projektu są dobrze zdefiniowane i adresowane do uczestników projektu i szerszej społeczności.

Zapewnienie trwałości rezultatów projektu

Działania zapewniające trwałość rezultatów są jasno określone. Partnerzy projektu wprowadzą jego rezultaty do działań wzmacniających rozwój edukacji szkolnej.

Budżet

Budżet jest uzasadniony planowanymi działaniami. Zaplanowane wyjazdy zagraniczne są uprawnione i służą realizowaniu celów projektu.