Jak złożyć wniosek

Akcja: 

Partnerskie Projekty Regio

Rok: 

2013

Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2013 roku.

Formularz wniosku

Wniosek składany jest w formie elektronicznej i papierowej. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej oraz papierowej ma zarówno instytucja pełniąca rolę koordynatora projektu na poziomie międzynarodowym jak i instytucja będąca partnerem projektu na poziomie międzynarodowym (po otrzymaniu ostatecznej wersji wniosku od koordynatora należy wprowadzić jego treść do systemu online).

Aby uzyskać dostęp do wniosku, należy w wyszukiwarce internetowej wpisać adres http://online.frse.org.pl , a następnie zgodnie z instrukcją zainstalować na swoim komputerze wyszukiwarkę internetową w wersji, która obsługuje system elektronicznego składania wniosków.

Jeżeli korzystali Państwo dotychczas z systemu online proszę odinstalować przeglądarkę Firefox OnLine i ponownie zainstalować przeglądarkę obsługującą nowszą wersję systemu.

Po zalogowaniu się do elektronicznego systemu składania wniosków należy wybrać program Comenius, a następnie wnioski i wniosek Regio Partnerskie Projekty 2013 (w polskiej lub angielskiej wersji językowej).

► Instrukcja instalowania systemu online.frse oraz elektronicznego wypełniania wniosku akcji Partnerskie Projekty Regio

Informacje niezbędne do sporządzenia budżetu projektu znajdują się w Guide for Applicants Lifelong Learning Programme 2013: Part I - General provisions, w rozdziale 4E i 4F.

Składanie wniosku 2013

Kompletną dokumentację wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy przesłać w jednej kopercie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowej Agencji) do dnia 21 lutego 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Comenius Regio – wniosek

Kompletna dokumentacja wniosku zawiera oryginał (wydruk z systemu on-line) i dwie kserokopie wniosku. W przypadku kiedy język komunikacji projektu jest inny niż angielski lub polski, instytucja do oryginału wniosku i dwóch kserokopii dołącza także wniosek przetłumaczony na język polski (wydruk z systemu on-line).

Do oryginału wniosku o dofinansowanie złożonego w języku komunikacji projektu musi być dołączone oświadczenie w języku polskim podpisane przez prawnego reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty. Do pozostałych egzemplarzy wniosków należy dołączyć kopie oświadczenia.

Załącznik do wniosku stanowią listy intencyjne, które kierują polskie organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie do jednostki samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty będących beneficjentem (jednostka samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty będące beneficjentem nie składa listu intencyjnego). Listy intencyjne przygotowane są po polsku.

Okres realizacji projektu to 1 sierpnia 2013 roku – 31 lipca 2015 roku.