Wyniki selekcji

Akcja: 

Partnerskie Projekty Regio

Rok: 

2013

Dziękujemy wszystkim instytucjom, które złożyły wnioski w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Regio w edycji 2013 r.

Informujemy, że zakończył się proces selekcyjny, który składał się z dwóch etapów:

I etap - ocena formalna wniosków, dokonana przez pracowników Narodowych Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały dopuszczone do II etapu;
II etap – ocena merytoryczna wniosków dokonana w kraju koordynatora projektu przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Narodowa Agencja podjęła decyzje selekcyjne. Wniosek mógł otrzymać status:
Zaakceptowany- wniosek został zaakceptowany do dofinansowania;
Lista rezerwowa - wniosek został zaakceptowany merytorycznie, ale znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania;
Odrzucony - projekt nie będzie realizowany;

Każda z instytucji zostanie poinformowana o wyniku selekcji w piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.

W korespondencji z Narodową Agencją proszę zawsze powoływać się na numer Państwa projektu.

Narodowa Agencja przedstawia wyniki selekcji Partnerskich Projektów Regio dla roku 2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji wnioskodawcom w konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem:

http://www.llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza_LLP_MWD.pdf

Odwołanie należy kierować do Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dostarczyć w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji selekcyjnej (decyduje data wpływu).