Zamieszczanie produktów projektów w bazie EST

Akcja: 

Partnerskie Projekty Regio

Rok: 

2013

Przed rejestracją w bazie EST prosimy zapoznać się z Przewodnikiem dla użytkowników bazy EST.

Przewodnik dla użytkowników bazy EST

Dbając o to, żeby rezultaty realizowanych przez Państwa projektów były dostępne na poziomie krajowym, europejskim i światowym przypominamy, że są Państwo zobowiązani do uzupełnienia informacji o produktach Partnerskiego Projektu Comeniusa w bazie EST. Mówi o tym umowa finansowa na realizację projektu:
Beneficjent zobowiązany jest podawać informacje na temat postępów i rezultatów projektu w Europejskiej Bazie Produktów (EST - European Shared Treasure).

W terminie do 30 września 2014 r. i będą Państwo mieli obowiązek uzupełnienia bazy, ponieważ sprawdzenie czy dokonali Państwo rejestracji produktów w bazie EST jest wymogiem oceny formalnej raportu końcowego z realizacji projektu.

Rejestracji produktów dokonają Państwo pod adresem internetowym http://llp.est.org.pl/login.php
Przy rejestracji proszę posłużyć się numerem projektu i hasłem przesłanym Państwu w korespondencji.

Każdy z partnerów w Państwa projekcie otrzymuje od swojej Narodowej Agencji hasło do zalogowania się w Bazie dostępnej w swojej wersji językowej i uzupełnia listę produktów w swoim języku narodowym oraz w języku roboczym projektu. Uzupełnienia wymaga też opis całego projektu w Państwa języku narodowym oraz pola takie jak e-mail do osoby kontaktowej w Państwa instytucji. Treść opisu projektu w języku roboczym projektu poprawić lub zaktualizować może tylko instytucja koordynująca. Pozostałe, nieedytowalne pola zostały już uzupełnione na podstawie Państwa wniosku o dofinansowanie.

Pojęcie produkt ma bardzo szerokie znaczenie i może obejmować: publikacje, źródła multimedialne, produkcje artystyczne, materiały audiowizualne, ale również spotkania, seminaria, wideokonferencje, wystawy, badania, sposób upowszechniania a w niektórych przypadkach mobilności. W bazie EST należy opublikować te produkty projektu, które uznają Państwo za szczególnie wartościowe oraz takie, które mogą być wykorzystane przez innych użytkowników.

Opis Państwa projektu i jego rezultatów zaprezentowany w bazie EST może uzyskać status Star Project. Wyróżnione zostają projekty dobrej jakości, w ramach których wypracowano szczególnie wartościowe i innowacyjne rezultaty. Projekt jest oceniany w kraju koordynatora, co oznacza, że projekty koordynowane przez polskie instytucje mogą otrzymać miano Star Project na podstawie oceny dokonanej przez Polską Narodową Agencję Programu. Kryteria, jakimi się kierujemy, to sposób przedstawienia projektu i jego rezultatów, zgodność osiągniętych rezultatów z celami projektu, trwałość i wpływ projektu na odbiorców, możliwości wykorzystania produktów. Oznaczenie Star Project będzie widoczne w bazie, a projekty zostaną pokazane również w bazie Eve, która zbiera rezultaty działań projektowych dofinansowanych w ramach programów grantowych Komisji Europejskiej i jest dostępna na jej stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/

Adresy internetowe bazy EST, pod którymi można wyszukiwać zarejestrowane projekty to:
http://llp.est.org.pl - adres polski
www.europeansharedtreasure.eu - adres europejski

W kwestiach merytorycznych dotyczących bazy EST informacji udziela
Agnieszka Fijałkowska
mail: agnieszka.fijalkowska@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 210
W kwestiach technicznych dotyczących bazy EST prosimy o Kontakt z help deskiem pod adresem emailowym: helpdesk.est@frse.org.pl

Czytaj więcej na temat platform cyfrowych służących upowszechnianiu rezultatów projektów międzynarodowych dofinansowywanych przez Komisję Europejską.