Kryteria oceny wniosków

Wnioski złożone do Narodowej Agencji programu Comenius poddawane są ocenie na kilku etapach:

Etap I. Ocena formalna

Po zakończeniu naboru wniosków pracownicy Narodowej Agencji Programu Comenius dokonują wstępnej selekcji wniosków w poszczególnych akcjach w oparciu o kryteria poprawności formalnej.Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej, nie przechodzą do kolejnego etapu oceny. Przed przesłaniem wniosku do Narodowej Agencji powinniście sprawdzić następujące czynności:


Etap II. Ocena merytoryczna

Każdy wniosek oceniany jest pod względem jakościowym przez zewnętrznych ekspetów  w oparciu o kryteria przyznawania środków. Wynikiem etapu II są rekomendacje dla członków Komitetu Ewaluacyjnego.


Etap III. Spotkanie Komitetu Ewaluacyjnego

Podczas spotkania Komitetu Ewaluacyjnego wnioski poddawane są analizie i ocenie przez jego członków. Komitet składa się z niezależnych ekspertów zewnętrznych oraz specjalistów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niezaangażowanych we wcześniejsze etapy oceny wniosków.

Etap IV. Podjęcie decyzji w sprawie projektów przez zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Ostatnim etapem rozpatrywania wniosków jest podjęcie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji decyzji w sprawie projektów złożonych na dany termin. Decyzje podejmowane są w oparciu o rekomendacje Komitetu Ewaluacyjnego.


Etap V. Publikacja decyzji

Decyzje są publikowane na stronie internetowej programu w sekcji "Wyniki selekcji" po posiedzeniu Zarządu.