Organ Prowadzący szkołę

Jeśli prowadzona przez Państwa szkoła zdecydowała się na realizację projektu w ramach Partnerskich Projektów Comeniusa zawarte na tej stronie informację pomogą Państwu pomyślnie przejść przez 2-letni cykl życia projektu.

Jesteśmy przekonani, że z Państwa pomocą niezwykle ciekawe projekty Comeniusa przyniosą zamierzone efekty. Aby ułatwić sprawną realizację zaplanowanych działań przez placówkę oświatową prosimy o pozostawanie w stałym kontakcie i współpracę zwłaszcza przy zawieraniu umów finansowych z Narodową Agencją oraz przy składaniu raportów merytorycznych, raportu postępów po pierwszym roku realizacji projektu (termin nadsyłania do końca czerwca) oraz raportu końcowego po zakończeniu projektu (termin nadsyłania do końca września).

  • W Polsce uprawniony do podpisania umowy jest przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, będącego organem prowadzącym szkołę np. wójt, starosta lub inna osoba np. prezes zarządu (szkoły niepubliczne) czy dyrektor szkoły, posiadający pełnomocnictwo imienne.
  • W związku z faktem, że Komisja Europejska nie przewidziała stawek kosztów utrzymania w euro obowiązujących w 2008r. w Partnerskich Projektach Szkół proponujemy zastosowanie stawek za czas podróży zagranicznej zgodnych z prawodawstwem polskim (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002r.,Nr 236 poz. 1991 z późn. zm).

W związku z licznymi pytaniami chcielibyśmy również poinformować Państwa, że:

  • Środki finansowe wypłacane będą w formie ryczałtu.

Zachęcamy także do korzystania z Forum Comeniusa, na którym staramy się na bieżąco odpowiadać na nurtujące Państwa pytania

W związku z licznymi pytaniami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz szkoł i placówek realizujących projekty w programie Comenius, a dotyczącymi kwalifikowania i wydatkowania środków finansowych, załączamy pismo prezentujące stanowisko Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w tej sprawie.