Przykłady dobrej praktyki

Akcja Inspiracja

Partnerskie Projekty Szkół realizowane w ramach Programu Comenius to ogromna różnorodność często nowatorskich i zaskakujących działań na rzecz szkolnych i lokalnych społeczności. Cieszymy się Państwa sukcesami, staramy się na bieżąco Państwa wspierać i pomagać w razie pojawienia się jakichkolwiek trudności. Zdajemy sobie sprawę, że dwuletnia praca nad projektem to ogromny wysiłek wszystkich zaangażowanych stron, dlatego cenimy sobie możliwość upowszechniania Państwa doświadczeń. Wiele z już zastosowanych rozwiązań może być inspiracją dla nowych beneficjentów programu, warto więc dużo i jak najczęściej opowiadać o tym, co udało się Państwu wypracować.

Jak upowszechnić efekty projektu zrealizowanego w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół?

Przede wszystkim zachęcamy do promowania realizowanych przez Państwa działań i ich rezultatów na bieżąco – za pośrednictwem strony internetowej szkoły, lokalnych mediów, plakatów, ulotek czy gadżetów (mogą je wykonać dzieci uczestniczące w projekcie, rodzice, nauczyciele). Jeśli wspólnie z partnerami prowadzicie Państwo stronę internetową poświęconą projektowi, warto zadbać o promocję na poziomie międzynarodowym, uaktualniając zawarte na stronie informacje, zamieszczając komentarze uczestników czy dzienniki podróży odbytych w ramach projektu. Pomocne w informowaniu o Państwa działaniach w ramach programu Comenius mogą być regularnie rozsyłane drogą elektroniczną newslettery, z których rodzice i inne zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o Państwa sukcesach i planach.

Partnerskie Projekty Szkół pozytywnie wpływają na wizerunek szkoły, a poprzez promocję objętych nimi działań mają Państwo szansę na pokazanie się od jak najlepszej strony. Szkoła, która realizuje europejskie projekty edukacyjne, to miejsce przyjazne i otwarte, zatrudniające najlepszych nauczycieli, którzy dbają o swój rozwój, a co za tym idzie – o jak najlepszą edukację i rozwój kompetencji swoich uczniów.

Co to znaczy „dobra praktyka"?

Dwa razy w roku oceniamy Państwa raporty merytoryczne. Po pierwszym roku realizacji projektów analizujemy raporty postępów – już wtedy staramy się wyłonić projekty wysokiej jakości, innowacyjne w treści, trwale wpływające na szkolną czy przedszkolną rzeczywistość.

Następny krok to ocena raportów końcowych. Projekty z najwyższą liczbą punktów otrzymują status przykładów dobrej praktyki. Kryteria, którymi się kierujemy, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną.

Na naszej stronie internetowej podajemy informację o najwyżej ocenionych projektach – wraz z linkami do stron internetowych, adresami e-mail czy danymi kontaktowymi danej szkoły lub placówki edukacyjnej. Po uzupełnieniu przez Państwa tzw. kart dobrej praktyki, zamieszczamy bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych projektach – nie tylko na stronie internetowej, ale także w wydawanych przez Narodową Agencję publikacjach, materiałach konferencyjnych, biuletynach. Państwo otrzymują od nas listy gratulacyjne, staramy się także zapraszać Państwa na organizowane w ramach programu imprezy oraz uroczystości.

Mamy świadomość, że sprawozdania nie zawsze w pełni oddają istotę zrealizowanych przez Państwa działań. Dlatego oprócz oceny raportów, staramy się innymi sposobami dotrzeć do autorów najlepszych, najbardziej innowacyjnych projektów. Pomagają nam w tym lokalni koordynatorzy, którzy w ciągu roku szkolnego monitorują realizację projektów w województwach. Od nich otrzymujemy informacje o podjętych przez Państwa szczególnie interesujących działaniach, nie zawsze ujętych w raportach przesyłanych do Narodowej Agencji.

Innym sposobem na wyłonienie najlepszych praktyk są konkursy na najciekawsze produkty czy sposoby promocji projektów, a więc m.in. konkurs „Comenius w Internecie”. W ramach konkursu nagradzamy te szkoły i placówki edukacyjne, które za pośrednictwem Internetu w ciekawy i skuteczny sposób opowiadają o swoich doświadczeniach z Comeniusem, innymi szkołami, partnerami zagranicznymi, społecznością lokalną. W przyszłości chcielibyśmy także nagradzać najoryginalniejsze sposoby promocji projektów oraz inne, wypracowane przez Państwa produkty.

Już wkrótce na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo opisy najciekawszych, najbardziej innowacyjnych, najwyżej ocenionych projektów. Zależy nam, abyście korzystali ze swoich doświadczeń – często dopiero przyjrzenie się innemu, zakończonemu sukcesem (często wbrew okolicznościom lub napotykanym przeszkodom) projektowi pozwala zobaczyć, jak niewiele potrzeba, aby czerpać radość z międzynarodowej współpracy na rzecz edukacji.

A co z produktami?

Niezależnie od ocen przyznawanych całemu projektowi przez Narodową Agencję Programu Comenius, członków jury konkursowych czy wojewódzkich koordynatorów, pamiętajmy o tym, aby pochwalić się wypracowanymi produktami. Do tego celu służy opracowana początkowo przez Agencje Narodowe Włoch, Austrii i Polski, a teraz używana w całej Europie, European Shared Treasure (Europejska Baza Produktów EST)

Dostępna w Internecie baza jest przedsięwzięciem międzynarodowym, nad którego realizacją pieczę sprawuje Komisja Europejska. Od niedawna baza zwiększyła swój zasięg, a jej uzupełnianie należy do obowiązków beneficjentów programu Comenius w całej Europie. Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat Bazy EST.

Zamieszczenie informacji o projekcie w Europejskiej Bazie Produktów to także sposób na zostanie gwiazdą. Co roku Narodowe Agencje we wszystkich krajach uczestniczących w Programie wyłaniają najbardziej wartościowe, innowacyjne lub po prostu najciekawsze projekty swoich beneficjentów. EST Star Projects (Projekty gwiazd EST) mają szanse na promocję i upowszechnienie na poziomie europejskim, a informacja o nich przekazywana jest na wirtualną platformę EVE, która ma służyć upowszechnianiu rezultatów projektów realizowanych przy wsparciu Komisji Europejskiej w obszarach edukacji, aktywnego obywatelstwa, inicjatyw dla młodzieży i kultury.