Jak złożyć wniosek w 2013 r.

Akcja: 

Partnerskie Projekty Szkół

Rok: 

2013

Wymagania dotyczące polskiego koordynatora

Polska szkoła, która ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół i jest koordynatorem w projekcie, zobowiązana jest do złożenia kompletnej dokumentacji wniosku do Narodowej Agencji do 21 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia wniosku do kancelarii Narodowej Agencji).

Kompletna dokumentacja wniosku, w przypadku instytucji polskiej pełniącej w projekcie rolę koordynatora, zawiera:

1. Oryginał wniosku wypełniony w języku komunikacji projektu i podpisany przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania instytucji wnioskującej oraz opatrzony właściwymi pieczęciami;

 Wniosek  on-line jest składany tylko raz przez koordynatora całego projektu.

2. Dwie kompletne kopie oryginału wniosku.

3. W przypadku kiedy język komunikacji projektu jest inny niż angielski lub polski, szkoła/placówka do oryginału wniosku dołącza także wniosek przetłumaczony na język polski lub angielski w jednym egzemplarzu.

 • Aby ułatwić uzupełnianie wniosku Punkt C prosimy kierować się poniższym schematem.
   C.1.1. Prosimy o wpisanie danych adresowych szkoły
   C.1.2. Osoba kontaktowa = koordynator + dane adresowe szkoły
    C.1.3 Prawny reprezentant = burmistrz/prezydent/wójt itp. + dane OP

lub

 • W przypadku pełnomocnictwa dla dyrektora szkoły: C.1.3 Prawny reprezentant = Dyrektor + dane  OP
 • Wniosek jest formularzem (eForm), który wypełnia i składa elektronicznie tylko koordynator projektu, a następnie ostateczną wersję w formacie pliku PDF przesyła partnerom drogą e-mailową.
 • Na pierwszej stronie wniosku prosimy o przystawienie pieczątki szkoły (w prawym dolnym rogu).
 • W szkole Polskiej w punkcie C (1,2,3,4…).3 LEGAL REPRESENTATIVE OF PARTNER NO.1(Prawny przedstawiciel) wniosku eForm prosimy wpisywać prawnego przedstawiciela oraz dane kontaktowe Organu Prowadzącego.
 • W przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż przedstawiciel prawny Organu Prowadzącego np. Naczelnik Wydziału Edukacji, w zastępstwie przedstawiciela prawnego lub dyrektora szkoły prosimy do aplikacji dołączyć Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).
 • Prosimy o drukowanie dwustronne wniosku
 • Prosimy nie bindować, ani nie zszywać wniosków

Wymagania dotyczące Polskiego partnera 

Polska Narodowa Agencja wymaga od polskiej szkoły, ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, będącej partnerem w projekcie, złożenia kompletnej dokumentacji wniosku do Narodowej Agencji w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2013 (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia wniosku do kancelarii Narodowej Agencji). 

I. Kompletna dokumentacja wniosku, w przypadku instytucji polskiej, pełniącej w projekcie rolę PARTNERA, zawiera: 

 1. Oryginał wniosku, ten sam, który otrzymał od koordynatora projektu z tym samym „hash code”) wypełniony w języku komunikacji projektu podpisany przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania instytucji wnioskującej oraz opatrzonay właściwymi pieczęciami. 

2. Dwie kompletne kopie oryginału wniosku . 

3. W przypadku kiedy język komunikacji projektu jest inny niż angielski lub polski, szkoła/placówka do oryginału wniosku dołącza także wniosek przetłumaczony na język polski lub angielski w jednym egzemplarzu. 

 • Aby ułatwić uzupełnianie wniosku Punkt C prosimy kierować się poniższym schematem.
   C.(3).1. Prosimy o wpisanie danych adresowych szkoły
   C.(3).2. Osoba kontaktowa = koordynator + dane adresowe szkoły
    C.(3).3 Prawny reprezentant = burmistrz/prezydent/wójt itp. + dane OP

lub

 • W przypadku pełnomocnictwa dla dyrektora szkoły:   C.(3).3 Prawny reprezentant = Dyrektor + dane  OP
 • Na pierwszej stronie wniosku prosimy o przystawienie pieczątki szkoły (w prawym dolnym rogu). 
 • W szkole Polskiej w punkcie C (1,2,3,4).3 LEGAL REPRESENTATIVE OF PARTNER NO. (1)(Prawny przedstawiciel) wniosku eForm prosimy wpisywać prawnego przedstawiciela oraz dane kontaktowe Organu Prowadzącego. 
 • W przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż przedstawiciel prawny Organu Prowadzącego np. Naczelnik Wydziału Edukacji, w zastępstwie przedstawiciela prawnego lub dyrektora szkoły prosimy do aplikacji dołączyć Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). 
 • Prosimy o drukowanie dwustronne wniosku 
 • Prosimy nie bindować, ani nie zszywać wniosków

Dokumentację należy przesłać w jednej kopercie na adres Narodowej Agencji:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Z dopiskiem: „COMENIUS – WNIOSEK PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ”