Szkoła otrzymała dofinansowanie i co dalej 2013

Akcja: 

Partnerskie Projekty Szkół

Rok: 

2013

Jeżeli Państwa wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”- Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół, prosimy o zapoznanie się z procedurą dalszego postępowania:

1. Przesyłanie przez Narodową Agencję oficjalnego pisma informującego o wyniku selekcji.

Pisma przesyłane są pocztą tradycyjną na adres kontaktowy wnioskodawcy podany we wniosku o dofinansowanie (adres organizacji). W piśmie Beneficjent jest proszony o przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy finansowej.

2. Zarejestrowanie w systemie http://online.frse.org.pl i wypełnienie ankiety umożliwiającej przygotowanie umowy finansowej.

Szkoły które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do wypełnienia ankiety umożliwiającej przygotowanie umowy finansowej.

 • Aby wypełnić ankietę do umowy należy utworzyć własny profil logując się w na stronie http://online.frse.org.pl w bazie „FRSE-System dokumentów OnLine”.
 • Narzędzie to umożliwia pobranie umowy oraz innych dokumentów niezbędnych dla realizacji projektu.
 • Rejestracja w bazie „FRSE-System dokumentów OnLine” jest konieczna dla każdej osoby będącej beneficjentem Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.
 • UWAGA! Dane zawarte w ankiecie dla beneficjenta są niezbędne do przygotowania umowy finansowej. Wszystkie dane podane w ankiecie muszą się zgadzać z przesłanymi dokumentami. Prosimy o upewnienie się co do poprawności wpisywanych danych w celu uniknięcia błędów w umowach.
 • Instrukcja „Jak zarejestrować się w systemie http://online.frse.org.pl”
 • W przypadku błędów w ankiecie będą Państwo zobowiązani wypełnić i przysłać ją jeszcze raz, co wydłuży proces wystawienia umowy finansowej.
 • Prosimy nie uzupełniać ankiety drukowanymi literami - dane które Państwo wpiszą zostaną bezpośrednio zamieszczone w umowie finansowej.

3. Wypełnienie oraz wysyłanie online ankiety do umowy

 • Ankietę należy wypełnić i przesłać on-line w bazie „FRSE-System dokumentów OnLine”. Do tego celu konieczne jest wpisanie hasła weryfikacyjnego, które zostało podane w piśmie.
 • Nazwa ankiety dla Partnerskich Projektów Wielostronnych - „COM/2013/WPPS/ANK - Partnerskie Wielostronne Projekty Szkół –ankieta. Dane beneficjenta do umowy”.
 • Nazwa ankiety dla Partnerskich Projektów Dwustronnych - „COM/2013/DPPS/ANK - Partnerskie Dwustronne Projekty Szkół –ankieta. Dane beneficjenta do umowy”.
 • Hasło weryfikacyjne, które znajduje się w liście informującym o akceptacji (składające się z 9 liter i/lub cyfr) jest niezbędne w procesie wypełniania ankiety „Partnerskie Wielostronne Projekty Szkół –ankieta. Dane beneficjenta do umowy”.
 • Po wypełnieniu i wysłaniu on-line ankietę należy wydrukować, przedłożyć do podpisu do dyrektora szkoły i przesłać pocztą tradycyjną na adres FRSE z dopiskiem „Ankieta do umowy-PPS Comenius”.

Instrukcja „Jak wypełnić ankietę „Partnerskie (Wielostronne/Dwustronne) Projekty Szkół –ankieta. Dane beneficjenta do umowy"

4. Wysyłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy.

Do ankiety należy dołączyć dokumenty służące potwierdzeniu zgodności danych z danymi zawartymi w umowie.

W przypadku, gdy umowę finansową podpisuje Organ Prowadzący należy dołączyć do ankiety wymagane dokumenty:

 • kopia dokumentu informującego o wyborze na wójta / burmistrza / prezydenta miasta wydanego przez właściwą terytorialnie komisję wyborczą (dotyczy gminy i miasta) lub kopia uchwały Rady Powiatu dotycząca wyboru starosty (dotyczy powiatu)
 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie Organowi Prowadzącemu numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru REGON

W przypadku, gdy dyrektor posiada upoważnienie i jest uprawniony do podpisania umowy finansowej należy dołączyć do ankiety wymagane dokumenty:

 • upoważnienie dla dyrektora szkoły do występowania z wnioskiem oraz składania oświadczeń woli w imieniu Organu Prowadzącego wystawione przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta / starostę powiatowego
 • kopia dokumentu informującego o powierzeniu stanowiska dyrektora
 • kopia dokumentu informującego o wybraniu wójta / burmistrza / prezydenta miasta wydanego przez właściwą terenowo komisję wyborczą (dotyczy gminy i miasta) lub
 • kopia uchwały Rady Powiatu dotycząca wyboru starosty powiatowego (dotyczy powiatu)
 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie Organowi Prowadzącemu numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru REGON

W sytuacji upoważnienia wydanego przez właściwy Organ Prowadzący dla wskazanego z imienia i nazwiska dyrektora nie trzeba dołączać dokumentu informującego o powierzeniu stanowiska dyrektora.

Przykład pełnomocnictwa (Jest to przykładowy dokument, który może zawierać również inne treści.)

W przypadku, gdy umowę finansową podpisuje Organ Prowadzący będący organizacją pozarządową (np. stowarzyszenie, fundacja) należy dołączyć do ankiety wymagane dokumenty:

 • aktualny odpis z KRS lub jego kopia
 • statut
 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru REGON

W przypadku stowarzyszenia dokument musi zostać podpisany przez uprawnione osoby zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS. W ankiecie ww. osoby powinny być wpisane jako: przedstawiciele OP.

 • W przypadku, gdy umowę finansową podpisuje Organ Prowadzący będący parafią, (lub analogiczną „strukturą organizacyjną” kościoła innego niż Kościół Katolicki) należy dołączyć do ankiety wymagane dokumenty: kopia dekretu nominacyjnego, wydanego przez biskupa diecezjalnego, powołującego księdza na proboszcza danej parafii (lub inny równoważny dokument)
 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz numeru REGON

W przypadku gdy Organ Prowadzacy nie posiada osobowości prawnej, należy dołączyć do ankiety wymagane dokumenty wraz z wypełnionym „Formularzem dla Wnioskodawcy nie posiadającego osobowości prawnej. Comenius Partnerskie Projekty Szkół” , „COM/2013/WFO”.
• kopia zaświadczenia dot. formy działalności (zezwolenie na działalność) wydanego przez odpowiednie organy władzy.
• kopia sprawozdania rocznego składanego do Urzędu Skarbowego w formie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat lub jeśli to nie dotyczy, w formie Rozliczenia rocznego PIT.
• kopia zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami z Urzędu Skarbowego i ZUS.
• kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Długów świadczącego o niezaleganiu z należnościami wobec kontrahentów.

Formularz dla Wnioskodawcy nie posiadającego osobowości prawnej powinien zostać wypełniony oraz podpisany przez dyrektora szkoły i odesłany w trybie pilnym do NA wraz z kompletem ww. dokumentów, wpisanych przez Wnioskodawcę na Listę Załączników do ww. Formularza.

Kopie dokumentów prosimy potwierdzić za zgodność z oryginałem (napis „zgodne z oryginałem”, data, pieczątka osoby uprawnionej oraz czytelny podpis).

5. Podpisanie umowy przez beneficjenta

Po dokonaniu weryfikacji przesłanych dokumentów oraz stwierdzeniu możności podpisania umowy finansowej, Narodowa Agencja udostępni beneficjentowi umowę w systemie dokumentów OnLine FRSE i wyśle do beneficjenta drogą mailową zawiadomienie o udostępnieniu umowy.

Instrukcja "Jak szukać umowy finansowej"

Po otrzymaniu zawiadomienia o udostępnieniu umowy należy:

1) pobrać przygotowaną umowę, (http://online.frse.org.pl, baza "FRSE-System Dokumentów OnLine", zakładka Dokumenty)

2) wydrukować w dwóch egzemplarzach,

3) przedłożyć do podpisu do Organu Prowadzącego,

4) wysłać oba podpisane egzemplarze na adres FRSE:
„Umowa finansowa 2013 - PPS Comenius”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu
"Uczenie się przez całe życie"
Ul. Mokotowska 43
 00 -551 Warszawa

             UWAGA!!

OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA UMOWY ZOBOWIĄZANA JEST DO PARAFOWANIA KAŻDEJ STRONY UMOWY!!

 • Prosimy o nie zszywanie umów!
 • Prosimy dokładnie sprawdzać czy jest każda strona i czy posiada parafkę.

Beneficjent zobowiązany jest do odesłania nam podpisanej umowy w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia dokumentu w systemie http://online.frse.org.pl.

6. Podpisanie umowy przez NA oraz odesłanie podpisanego egzemplarza

Po otrzymaniu egzemplarzy umowy podpisanych w imieniu beneficjenta następuje jej podpisanie przez Narodową Agencję, odesłanie 1 egzemplarza do beneficjenta oraz przygotowanie wypłaty płatności zaliczkowej. Przelew płatności zaliczkowej nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy przez Narodową Agencję.

Organ Prowadzący zobowiązany jest do przekazania poświadczonej kopii egzemplarza podpisanej przez obie strony umowy dyrektorowi szkoły.

Spotkanie dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów

Zapraszamy jednego przedstawiciela szkoły na spotkanie, na którym omówimy zapisy umowy na realizację projektów oraz zasady finansowania działań projektowych.

Miejsce spotkania: Warszawski Dom Technika NOT
Ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
 http://www.wdtnot.com/

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się na stronie internetowej używając do rejestracji linka podanego w piśmie informującym o akceptacji.

Rejestracja kończy się 15 września 2013r. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo powiadomienie o zaakceptowaniu udziału w spotkaniu.

Gratulujemy i życzymy w pełni satysfakcjonującej realizacji projektu.

Zespół Programu Comenius