Asystentura Comeniusa - podstawowe informacje

Co to jest Asystentura Comeniusa?

Akcja Programu "Uczenie się przez całe życie" – Asystentura Comeniusa promuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni podczas roku szkolnego. Kandydaci mogą ubiegać się o wyjazd do zagranicznych szkół uprawnionych do udziału w ww. programie.

Asystenci mogą wyjeżdżać na Asystenturę Comeniusa do następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch.

Korzyści dla szkoł goszczącej

Asystentura Comeniusa daje asystentowi możliwość zdobycia doświadczenia w nauczaniu w innym państwie europejskim, dając jednocześnie szkole szereg korzyści. Do najważniejszych zaliczamy:

 • wprowadzenie i umocnienie wymiaru europejskiego;
 • realizację CLIL (Zintegrowanego Nauczania Języka i Przedmiotu) poprzez nauczanie przedmiotu w języku obcym;
 • pogłębianie u uczniów zrozumienia i wypowiadania się w językach obcych, poprzez wzbogacanie oferty nauki języków obcych w szkole;
 • tworzenie i realizacje projektów europejskich, np. Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa;
 • pracę z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych;

Jaka jest rola asystenta Comeniusa i szkoły goszczącej?

Asystent Comeniusa powinien mieć od 12 do 16 godzin zajęć szkolnych tygodniowo, natomiast zadania, jakie może realizować podczas trwania asystentury językowej, to np.:

 • nauczanie języka obcego – asystent może wyjechać do Hiszpanii, aby doskonalić j. hiszpański, ale może też ulepszać swoje umiejętności nauczania hiszpańskiego w Belgii;
 • nauczanie innego przedmiotu w jednym z języków unijnych;
 • nauczanie języka polskiego – asystent może nauczać języka rodzimego podczas asystentury
 • pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa;
 • wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o Unii Europejskiej;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku nauczanym przez asystenta;
 • pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce;
 • promowanie informacji o swym kraju ojczystym;
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

Przez cały czas asystent powinien w pełni uczestniczyć w życiu szkoły, a szkoła powinna zachęcać go również do udziału w życiu społeczności lokalnej.
Szkoła goszcząca wyznacza dla asystenta opiekuna, w pełni wykwalifikowanego nauczyciela, który nadzoruje pracę asystenta, sprawuje nad nim opiekę, monitoruje jego postępy i działa jako osoba kontaktowa przez cały okres asystentury.
Opiekun wraz z asystentem przygotowuje umowę/kontrakt (program praktyki), która określa prawa i obowiązki asystenta i instytucji goszczącej oraz zawiera program pracy na czas trwania asystentury.
Czasami Asystentura Comeniusa obejmuje zajęcia w więcej niż jednej szkole (asystenci mogą jednak pracować najwyżej w trzech placówkach). W tym wypadku jedna ze szkół koordynuje Asystenturę Comeniusa i zapewnia asystentowi opiekuna.

Przewodnik dla asystentów i szkół goszczących

Więcej informacji na temat Asystentury Comeniusa znajduje się w Przewodniku dla asystentów i szkół goszczących.