Terminy i zasady 2013

Instytucje uprawnione

Uprawnione do składania wniosków w Polsce są instytucje zgodnie z wykazem:

Placówki publiczne i niepubliczne, w tym nieposiadające osobowości prawnej, (także prowadzone przez osoby fizyczne w ramach działalności gospodarczej), których profil działalności jest zgodny z celami programu Comenius:

a. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

b. szkoły publiczne i niepubliczne:

i. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
ii. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
iii. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
iv. artystyczne;

c. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

d. placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

e. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

f. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
Wymagane dokumenty

Szkoła ubiegająca się o asystenta powinna złożyć do dnia 31 stycznia 2013 roku (w przypadku dokumentów w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego) :

1. Wniosek w formie papierowej (2 egzemplarze w języku polskim) oraz w formie elektronicznej.

Wniosek powinien być podpisany i opieczętowany przez dyrektora instytucji wnioskującej (np. szkoły, przedszkola).

Formularz wniosku na rok 2013 znajduje się w dziale do pobrania!

Na stronie internetowej http://eforms.llp.org.pl umieszczony został "Przewodnik dla wnioskodawcy".

Wnioski w formie papierowej należy przesyłać do Narodowej Agencji na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
Asystentura Comeniusa - Szkoły goszczące
Mokotowska 43
00-551 Warszawa
UWAGA!

Wstępne wyniki selekcji (tj. informacje o tym, które wnioski zostały zakwalifikowane do konsultacji międzyagencyjnych) opublikowane zostaną na stronie internetowej na początku kwietnia. Każda z instytucji zostanie poinformowana o decyzji także listownie.

Finansowanie

Szkoła goszcząca nie otrzymuje dofinansowania i nie płaci asystentowi (asystent otrzymuje dofinansowanie ze swojej Narodowej Agencji). Szkoła osiąga korzysci z obecności i aktywności asystenta.
Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, iż złożenie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z przyjazdem asystenta.

Za ocenę merytoryczną wniosku można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Wniosek jest oceniany pod względem merytorycznym w następujących obszarach:
- jakość mobilności (asystentury) - 60 pkt
- wpływ i znaczenie - 40 pkt

Wnioski, które w wyniku oceny jakości otrzymają mniej niż 60 punktów, nie zostaną zakwalifikowane.