Kryteria oceny wniosków

Przy ocenie merytorycznej wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • czy cele zostały sformułowane w sposób jasny i realistyczny,
 • czy przedstawiono współpracę między szkołą wysyłającą i przyjmującą, a program wyjazdu ma odniesienie do tej współpracy,
 • czy zaplanowano środki dla zapewnienia efektywnej komunikacji i współpracy między szkołą wysyłającą i przyjmującą,
 • czy przedstawiono jasny sposób oraz kryteria wyboru uczniów biorących udział w wyjeździe,
 • czy zaplanowano sposób, w jaki szkoła wysyłająca rozpozna efekty nauki za granicą oraz opisano sposób, w jaki zainteresowane strony (szkoła wysyłająca, szkoła przyjmująca i uczeń) będą zaangażowane w powstanie porozumienia o programie zajęć,
 • czy zapewniono wsparcie dla nauczycieli/personelu odpowiadającego za wyjazdy uczniów i zaplanowano sposób uznania ich pracy,
 • czy opracowano sposoby zapewniania bezpieczeństwa i wsparcia dla ucznia zarówno przez szkołę wysyłającą, jak i przyjmującą,
 • czy wpływ i korzyści ze współpracy europejskiej wynikające dla wszystkich zaangażowanych stron są dobrze opisane,
 • czy opisano, w jaki sposób realizacja pobytu ucznia w szkole przyjmującej wpłynie na rozwój trwałej współpracy między szkołami,
 • czy przedstawiono jasny sposób oraz kryteria wyboru rodzin goszczących uczniów,
 • czy zapewniono wsparcie dla rodzin goszczących uczniów.