Termin i procedura składania wniosków 2013

Akcja: 

Wyjazdy Indywidualne Uczniów

Rok: 

2013
  • Termin składania wniosków upływa 3 grudnia 2012 roku.
  • Dokumenty niezbędne do opracowania projektu i wniosku aplikacyjnego dostępne są w zakładce Dokumenty 2013.

Procedura składania wniosku w roku 2012 (runda selekcyjna 2013)

Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia wniosku poprzez wypełnienie formularza wniosku (format Word) w języku komunikacji projektu, do wyboru są dwie wersje językowe wniosku (polska lub angielska). Formularz wniosku znajduje się w zakładce Dokumenty 2013.

UWAGA: wypełniony wniosek należy obowiązkowo przesłać elektronicznie na adres e-mail: mwaszczuk@frse.org.pl

Wnioskodawca składa do polskiej Narodowej Agencji następujące dokumenty:

  1. Oryginał wniosku (jeden egzemplarz) zawierający Deklarację w języku polskim. Deklaracja w języku polskim musi być podpisana przez prawnego reprezentanta/reprezentantów instytucji wnioskującej i opatrzona pieczęcią instytucji. Deklaracja w języku polskim dostępna jest w zakładce Dokumenty 2013. Wniosek musi zostać wypełniony w języku komunikacji projektu.
  2. Dwie kopie oryginału wniosku, które będą stanowiły załącznik do umowy finansowej w przypadku akceptacji wniosku.
  3. List intencyjny otrzymany ze szkoły przyjmującej. List intencyjny ze szkoły przyjmującej/szkół przyjmujących należy dołączyć do wniosku. W przypadku więcej niż jednej szkoły przyjmującej, należy dołączyć listy intencyjne ze wszystkich szkół przyjmujących wymienionych we wniosku. Listy intencyjne nie muszą być oryginalne, wystarczy złożyć kserokopie lub wydruk zeskanowanego dokumentu. Wzór listu intencyjnego znajduje się w zakładce Dokumenty 2013.
  4. Wyciąg z odpowiedniego rejestru. Jedynie w przypadku instytucji niepublicznych należy złożyć wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o statucie prawnym instytucji i charakterze jej działalności (np. KRS) poświadczony za zgodność z oryginałem. Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące.
  5. Tłumaczenie wniosku na język polski. Jedynie w przypadku, gdy wniosek jest wypełniony w innym języku komunikacji niż język angielski należy dokonać tłumaczenia wniosku na język polski (1 egzemplarz).

Dokumenty prosimy przesyłać w jednej kopercie listem poleconym na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa

UWAGA: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że wniosek może być wysłany pocztą najpóźniej w dniu 03.12.2012r.

Miło nam poinformować, że zakończyła się selekcja wniosków w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Wyniki znajdą Państwo TUTAJ.