Kryteria oceny wniosków 2012

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Proces selekcji składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny jakościowej (merytorycznej).

OCENA FORMALNA

Jest prowadzona w Narodowej Agencji w oparciu o europejskie kryteria formalne oceny wniosków oraz krajowe, wyznaczone przez polską Narodową Agencję. Ocenie formalnej podlegają wszystkie złożone w wersji drukowanej wnioski. Wnioski, które nie spełniają któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej są odrzucane i nie są poddawane ocenie jakościowej. Europejska karta oceny formalnej opracowana została przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wnioskodawców we wszystkich krajach.

1. Kryteria europejskie

Komisja Europejska określiła na rok 2012 następujące szczegółowe kryteria oceny formalnej:

 • Wniosek został złożony przez wnioskującą instytucję zgodnie z procedurą wnioskowania określoną w Przewodniku 2012 i w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Narodową Agencję
 • Wniosek został złożony na właściwym dla roku 2012 formularzu
 • Wniosek został wypełniony w całości
 • Wniosek został wypełniony w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej lub w języku narodowym wnioskodawcy w przypadku, gdy wniosek jest składany do Narodowej Agencji z krajów EFTA/EEA lub krajów kandydujących
 • Wniosek zawiera część dotyczącą dofinansowania wyrażonego w EURO
 • Zarówno organizacja wnioskująca jak i przyjmująca, mają swoją siedzibę w krajach uczestniczących w Programie „Uczenie się przez całe życie” (instytucje z Cypru, Niemiec, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa nie są uprawnione do udziału w akcji Wizyty Przygotowawcze w przypadku wnioskowania o udział w wyjeździe w celu przygotowania projektu Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa, gdyż kraje te nie uczestniczą w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa)
 • Miejsce docelowe wizyty znajduje się w jednym, maksymalnie dwóch krajach
 • W przypadku uczestnictwa w seminarium kontaktowym, seminarium jest organizowane przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”
 • Wniosek zawiera oryginalny podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań prawnych w imieniu instytucji wnioskującej (reprezentant prawny wnioskodawcy)
 • Instytucja wnioskująca nie złożyła innego wniosku na działania, które mają być przeprowadzone w ramach wizyty przygotowawczej

2. Kryteria krajowe

Polska Narodowa Agencja wyznaczyła na rok 2012 poniższe kryteria oceny formalnej dla akcji Wizyty Przygotowawcze:

 • Instytucja/szkoła chcąca stworzyć Partnerski Projekt Szkół może wziąć udział tylko w jednej wizycie przygotowawczej/seminarium kontaktowym w danym roku kalendarzowym
 • Instytucja/szkoła nie jest w trakcie realizacji pierwszego roku Partnerskiego Projektu Szkół w chwili składania wniosku na udział w wizycie przygotowawczej/seminarium kontaktowym

OCENA JAKOŚCIOWA

Jest prowadzona w Narodowej Agencji w oparciu o europejskie kryteria jakościowe oceny wniosków oraz priorytety krajowe, wyznaczone przez polską Narodową Agencję. Ocenie jakościowej podlegają wszystkie wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną. Wnioski, które uzyskały słabą ocenę jakościową (poniżej 60 na 100 możliwych do uzyskania punktów), są odrzucane ze względu na niską jakość i nie otrzymują dofinansowania. Europejska karta oceny jakościowej opracowana została przez Komisję Europejską i jest jednakowa dla wnioskodawców we wszystkich krajach.

1. Kryteria jakościowe

 • Propozycja przyszłej współpracy partnerów jest jasno zaprezentowana
 • Zostały przedstawione działania, które będą realizowane podczas wizyty (nie dotyczy seminariów kontaktowych)
 • Program wizyty jest zrównoważony w odniesieniu do pracy nad projektem i innych działań związanych z wizytą, np. integracja uczestników (nie dotyczy seminariów kontaktowych)
 • Czas trwania wyjazdu jest realistyczny i adekwatny do zaplanowanych działań (nie dotyczy seminariów kontaktowych)
 • Istnieje i zostało wykazane powiązanie między planowanymi działaniami a strategią instytucji wnioskodawcy, proponowanym partnerstwem/ projektem/ siecią a celem, treścią i czasem trwania wizyty (nie dotyczy seminariów kontaktowych)
 • Działania realizowane podczas wizyty są realistyczne i doprowadzą do powstania propozycji projektu (nie dotyczy seminariów kontaktowych)
 • Kwalifikacje i przygotowanie/ doświadczenie zawodowe osoby uczestniczącej w wizycie są odpowiednie do tworzenia danego projektu
 • W przypadku, jeśli wizyta ma miejsce w dwóch różnych krajach/ instytucjach, wyjaśniono taką potrzebę w kontekście powstania projektu
 • Wnioskowana kwota dofinansowania jest realistyczna i odpowiednia do zrealizowania wyjazdu i zaplanowanych działań

2. Priorytety

Priorytety europejskie

Komisja Europejska nie wyznaczyła priorytetów na rok 2012.

Priorytety krajowe

Polska Narodowa Agencja nie wyznaczyła priorytetów na rok 2012.