Założenia, terminy, cele

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

W ramach akcji Wizyty Przygotowawcze, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” przyznaje dofinansowanie na działania przygotowawcze, których celem jest opracowanie przyszłego projektu realizowanego w ramach program sektorowego COMENIUS.

W roku 2012 o dofinansowanie udziału w wizycie przygotowawczej/seminarium kontaktowym mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy są uprawnieni do udziału w programie sektorowym COMENIUS oraz, którzy planują w przyszłości realizację następujących typów projektów:

akcje zdecentralizowane Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS (zarządzane przez Narodową Agencję), obejmujące:

 • Dwustronny Partnerski Projekt Szkół
 • Wielostronny Partnerski Projekt Szkół
 • Partnerski Projekt Comenius REGIO
 • Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa

akcje scentralizowane Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS (zarządzane przez Komisję Europejską), obejmujące:

 • Projekty Wielostronne Comeniusa
 • Sieci Comeniusa
 • Działania Towarzyszące Comeniusa

Uczestnikami wizyt przygotowawczych / seminariów kontaktowych mogą być

 • Dyrektorzy/nauczyciele z instytucji/szkół, które zamierzają realizować Partnerski Projekt Szkół
 • Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego i Kuratoriów Oświaty zamierzających realizować Partnerski Projekt Comenius REGIO
 • Dyrektorzy/nauczyciele z instytucji/szkół, które zamierzają realizować projekt w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa
 • Przedstawiciele instytucji uprawnionych do udziału w projektach akcji centralnych Comeniusa

Selekcji wniosków oraz przyznania dofinansowania na wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe - w akcjach zdecentralizowanych i akcjach scentralizowanych – dokonuje Narodowa Agencja.

Wnioskodawca ma do wyboru dwa rodzaje działań, w których może opcjonalnie uczestniczyć:

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA (PV) jest to spotkanie przedstawicieli szkół/instytucji, podczas którego uczestnicy planują realizację wspólnego projektu. Udział w wizycie przygotowawczej umożliwia partnerom przyszłego projektu:

 • dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu
 • określenie roli i zadań partnerów
 • opracowanie harmonogramu działań w projekcie uwzględniającego wyjazdy zagraniczne
 • opracowanie budżetu projektu i planu pracy
 • ustalenie rezultatów i produktów końcowych projektu
 • opracowanie strategii ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu
 • wspólne wypełnienie właściwego wniosku o dofinansowanie projektu

Należy pamiętać, iż wizyta przygotowawcza:

 • musi odbyć się w jednym z krajów uprawnionych do udziału w Programie Comenius
 • musi mieć miejsce w instytucji goszczącej, która jest organizatorem wizyty
 • musi odbyć się przed złożeniem właściwego wniosku na realizację określonego projektu
 • jest organizowana indywidualnie przez przyszłych realizatorów projektu
 • szkole/instytucji polskiej, która jest organizatorem wizyty przygotowawczej w Polsce nie przysługuje dofinansowanie (w takim przypadku, instytucje zagraniczne wnioskują o dofinansowanie wizyty w Polsce w Narodowych Agencjach w swoich krajach)

SEMINARIUM KONTAKTOWE (CS) jest to wydarzenie organizowane przez Narodową Agencję kraju uczestniczącego w Programie „Uczenie się przez całe życie”. Udział w seminarium kontaktowym umożliwia uczestnikom:

 • poznanie przedstawicieli instytucji zainteresowanych współpracą w Programie Comenius z innych krajów
 • utworzenie grupy partnerskiej, która w przyszłości zamierza realizować wspólny projekt
 • uzyskanie informacji o możliwościach współpracy na poziomie europejskim w dziedzinie, której dotyczy seminarium
 • uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania przyszłego projektu (np. zasady realizacji projektu, podział zadań i obowiązków w projekcie, ewaluacja projektu i upowszechnianie jego rezultatów, kwestie finansowe, wyjazdy zagraniczne)
 • uzyskanie praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania oraz składania formularzy wniosków, przestrzegania zasad finansowych i kontraktowych, itp.

UWAGA: Aktualna lista seminariów kontaktowych znajduje się w zakładce „Seminaria kontaktowe 2012”.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Wyjazdy na wizyty przygotowawcze lub seminaria kontaktowe dla wniosków składanych w roku 2012/2013 mogą być realizowane w okresie 01.01.2012 – 30.04.2013.

Termin składania wniosków

Wnioski są składane do Narodowej Agencji na bieżąco, z zachowaniem terminu wpłynięcia wniosku do Narodowej Agencji na 8 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia wizyty przygotowawczej lub seminarium kontaktowego.

Czas trwania wizyty

Czas trwania  wizyty przygotowawczej

 • minimalny czas trwania: 1 dzień
 • maksymalny czas trwania: 5 dni

Czas trwania  seminarium kontaktowego

 • minimalny czas trwania: zgodnie z datami przewidzianymi w programie przez organizatora seminarium
 • maksymalny czas trwania: zgodnie z datami przewidzianymi w programie przez organizatora seminarium (maksymalnie 6 dni – po przedstawieniu uzasadnienia i akceptacji przez Narodową Agencję dodatkowych dni wyjazdu/podróży)

UWAGA: W wizycie przygotowawczej/seminarium może wziąć udział jedynie jedna osoba reprezentująca szkołę/instytucję. Wyjazd drugiej osoby dopuszczalny jest w przypadku niepełnosprawności (opiekun) lub specjalnych potrzeb uczestnika i musi być bardzo dokładnie i klarownie uzasadniony we wniosku.

UWAGA: W przypadku, kiedy został już złożony wniosek o dofinansowanie danego projektu/partnerstwa, wówczas wniosek o dofinansowanie wizyty przygotowawczej dotyczącej tego konkretnego projektu nie jest uprawniony.