Ogłoszenia wyników oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w Polsce w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół i Partnerskie Projekty Regio w terminie do 20 lutego 2009r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się proces oceny formalnej wniosków dla projektów wielostronnych i dwustronnych na poziomie krajowym.

Spośród 852 złożonych przez Państwa projektów WIELOSTRONNYCH, z przyczyn formalnych odrzuconych zostało 14 aplikacji.

Spośród 169 złożonych przez Państwa projektów DWUSTRONNYCH, z przyczyn formalnych odrzuconych zostało 12 aplikacji.

Szczegółowe informacje dotyczące przyczyn niespełnienia wymogów formalnych i odrzucenia projektu każda ze szkół otrzyma w formie pisemnej pocztą tradycyjną.


Zaakceptowanie wniosku pod względem formalnym nie oznacza decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Wnioski ułożone są według tymczasowego numeru nadanego przez Narodową Agencję. Numer ten został Państwu przekazany w piśmie potwierdzającym otrzymanie przez Narodową Agencję Państwa wniosku.

Zespół Programu Comenius